Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple per al 6 de març

Es convoca el Ple per al 6 de març

Podeu consultar l'ordre del dia previst al cos de la notícia.

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria                                       

I.A) Actes i despatx d’ofici.                                

I.A1-  EXP. 150/2017-AD010. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 06.02.2017

I.A2- EXP. 143 i 157/2017-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dels dies 25.01/2017 i 08.02.2017. 

I.B)  Àrea 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2008/165-AD867. Instal:lació plaques fotovoltàiques edificis municipals. Sol·licitud pròrroga de la concessió demanial.

I.B2- EXP. 2015/527-AD830. Aprofitament de finques rústiques per al conreu de la vinya a Santa Engràcia. Convocatòria de licitació.

I.B3- EXP. 2016/217-AD858. Cessió d’un solar a l’ICGC per al Centre d’Interpretació dels Sòls dels Pirineus.

I.B4- EXP. 2017/080-PE008. Varis personal 2017. Sol·licitud compatibilitat Jordi FUMÀS FARRERAS.

I.B5- EXP. 2017/080-PE008. Varis personal 2017. Sol·licitud compatibilitat Aina PUBILL OROMÍ.

C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1- EXP. 2005/465-AD356. Autorització tarifes recorregut urbà, servei autotaxi. Tarifes 2017.

I.C2 EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador.

I.C3- EXP. 2016/328-OU210. Modificació Puntual del POUM 2014, elements sortints rétols, tubs estufes. Aprovació provisional de la modificació dels artícles 58 (elements sortints) i 66 (Rétols, veles i persianes).

I.C4- EXP. 2016/329-OU211. Modificació Puntual del POUM 2014 clau 5 F, ús hoteler, cases rurals. Aprovació provisional.

I.C5- EXP. 2016/397-AD887. Contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Tremp i Vilamitjana 2016. Resolució recurs d’alçada ACUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU.

I.C6- EXP. 2016/397-AD887. Contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Tremp i Vilamitjana 2016. Resolució Sol·licitud serveis integrals de manteniment RUBATEC SA, revisió d’expedients licitadors.

I.C7- EXP. 2016/397-AD887. Contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Tremp i Vilamitjana 2016. Resolució recurs d’alçada presentat per SANIFUTUR SA i SANCONSA.

I.C8- EXP. 2017/116-TI400. Registre de factures ADF 2017.

D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.E1- EXP. 2016/517-AD860. Cessió local àntic CAP a l’Associació Alba. Servei per a persones amb especials dificultats. Pròrroga del conveni.

I.F) Assumptes d’urgència.

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document