al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió Extraordinària del Ple

dia 16.01.2023 a les 19:00 hores

ORDRE DEL DIA:
1.- EXP. X2022002621. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 18.11.2022
2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2022002243. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
17.10.2022
3.2.- EXP. X2022002515. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
05.12.2022
4.- EXP. X2019001537. INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 2019. COMPROVACIÓ
JUNY
5.- EXP. X2020000802. CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA
AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 2020- 2023. ADDENDA DE MODIFICACIÓ
6.- EXP. X2021001745. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL
COMARCAL PER LA CESSIÓ D’ÚS D’UN BÉ PATRIMONIAL, PER UBICAR-HI ELS
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
7.- EXP. X2022002851. INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 2019. RECTIFICACIÓ A
31.12.2019
8.- EXP. X2022002255. PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2023. APROVACIÓ
INICIAL
9.- EXP. X2022002927. PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE
TREBALL 2023. APROVACIÓ DE PLANTILLA I CATÀLEG
10.- EXP. X2022002920. ACORD REGULADOR HORES EXTRAORDINÀRIES I
SERVEIS EXTRAORDINARIS. APROVACIÓ DE CONDICIONS REGULADORES
11.- EXP. X2022003067. RETRIBUCIONS 2023. INCREMENT DE LES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TREMP PER A L’ANY
2023
12.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES

Equipaments relacionats

Casa Consistorial