al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple

Dilluns 4 de març a les 18h a la sala de plens de l'Ajuntament

ORDRE DEL DIA:

1.-EXP.  X2024000219.  APROVACIÓ  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ANTERIOR  DEL DIA 05.02.2024

 

2.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

 

3.-ACTA   DE   LA   JUNTA   DE   GOVERN   LOCAL   A   DONAR   COMPTE:   EXP. X2024000252. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20.02.2024

 

4.-EXP.X2019002597. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA SOLUCIÓ DE SOFTWARE  DE  GESTIÓ  D'EXPEDIENTS.  PROCEDIMENT  OBERT.  PRÒRROGA DEL CONTRACTE

 

5.-EXP. X2023002397 CONVENI DE GESTIÓ DEL FONS DE FINANÇAMENT NEXT GENERATION PEL PROJECTE DE COMERÇ TOT_AL PALLARS

 

6.-EXP. X2023002580. EXPEDIENT SANCIONADOR PER FALTA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL  PER  LA  CONDUCCIÓ  DE  GOSSOS  PERILLOSOS  DEL  SR.  VCC. RESOLUCIÓ  DE  L’EXPEDIENT  SANCIONADOR  INFRACCIONS  GREUS  I  MOLT GREUS

 

7.-EXP.  X2023003544.  ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  4.10  REGULADORA DE  LA TAXA   PER   LA   RETIRADA   DE   VEHICLES   ABANDONATS   O   ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA. MODIFICACIÓ

 

8.-EXP.   X2024000199.   INFORMES   DE   LA   LLEI   D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2023

 

9.-EXP.  X2024000411.  RETRIBUCIONS  2024.  INCREMENT  ADDICIONAL  DEL  0,5 % DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TREMP PER A L’ANY 2023 I 2024

 

10.-EXP.    X2024000515    MOCIÓ    PER    LA    INSTAL·LACIÓ    DE    PLAQUES FOTOVOLTAIQUES    EN    BÉNS    MUNICIPALS,    EN  RÈGIM  D’AUTOCONSUM COMPARTIT PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER TREMP

 

11.-EXP. X2024000565. MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ÚS PUBLIC OBERT A TOTA LA CIUTADANIA  DELS  NOSTRES  RIUS  I  DE  REBUIG  A  LA  PRIVATITZACIÓ  DE  LA SEVA GESTIÓ

 

12.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES

  • Quan 04/03/2024 de 18:00 a 19:00
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal