al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocat Ple extraordinari

Per al dimecres 4 de novembre, a les 8 del matí. Consulteu els punts de l'ordre del dia al cos de la notícia.

DILLUNS 02 NOVEMBRE 2020

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 04/11/2020, 08.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. X2020001758. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 05.10.2020

2.- EXP. X2019001216. RETIMENT DE L’INFORME RESUM DE CONTROL INTERN D’INTERVENCIÓ, INFORMES D’OBJECCIONS I RESUM DE LES PRINCIPALS ANOMALÍES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS DE L'EXERCICI 2019

3.- EXP. X2020001906. MODIFICACIÓ NÚMERO 14 DEL PRESSUPOST 2020

4.- EXP. X2020001325. MODIFICACIÓ NÚMERO 15 DEL PRESSUPOST 2020. CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A L’APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE 2019 A POLÍTICA SOCIAL ENFRONT DEL COVID-19

5.- EXP. X2020001916. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2020

6.- EXP. X2020001926. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM PER REGULACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO URBANITZABLE

7.- EXP. X2020001790. CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT SOBRE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ D’INFRACCIONS EN VIES URBANES

8.- EXP. X2020001874. CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L’ANY2021. RATIFICACIÓ

9.- EXP. X2020001922. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB GSS, PER LA CESSIÓ D’ÚS D’UN BÉ PATRIMONIAL: AV. D’ESPANYA, NÚM. 7, 1-B

S'habilitarà el vestíbul contigu a la Sala de Plens per a facilitar una major assistència presencial de públic, que haurà de respectar la distància entre persones i portar mascareta. La sessió també es podrà veure  en streaming a través de la plataforma Youtube del canal de l’Ajuntament de Tremp.