al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria del Ple ordinària

El proper dilluns 2 d'octubre a les 18h

DIMECRES 27 SETEMBRE 2023

Queda convocada la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel dia 2 d’octubre de 2023 a les 18:00 hores, a la sala de Plens, per tractar els assumptes de l’ordre del dia que s'indiquen a continuació. 


ORDRE DEL DIA:
1.- EXP. X2023002183. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 31.07.2023
2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2023002425. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 09.08.2023
3.2.- EXP. X2023002725. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19.09.2023
4.- EXP. X2022002927. PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2023. MODIFICACIÓ DE DIVERSES PLACES
5.- EXP. X2023000915. PLA DE MESURES ANTIFRAU. MODIFICACIÓ
6.- EXP. X2023002189. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓm TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 2T TRIMESTRE 2023
7.- EXP. X2023002326 MOCIÓ PER A D'ADHESIÓ A L'AGENDA DIGITAL DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA. CONSORCI LOCALRET
8.- EXP. X2023002502. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT DCM
9.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES