al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari del 5 de novembre. Crònica

S’aprova delegar a la Diputació de Lleida la recaptació d’interessos de Dret Públic

DIVENDRES 05 NOVEMBRE 2021

Aquest divendres ha tingut lloc una nova sessió del Ple Municipal que s'ha pogut seguir telemàticament a través del canal YouTube de l'Ajuntament de Tremp. Tot i això, aquells trempolins i trempolines que han volgut veure'l presencialment també ho han pogut fer, respectant les mesures de seguretat, distància i mascareta. Abans de començar amb l’ordre del dia, l’alcaldessa Maria Pilar Cases Lopetegui ha condemnat brutalment totes les agressions per violència de gènere després de les notícies d’aquesta setmana.

Una vegada aprovada l’acta de la sessió del 4 d’octubre, s’ha donat compte als decrets d'alcaldia i a l’acta de la junta de govern local del passat 18 d’octubre.

Seguidament, s’ha procedit a la modificació de la composició del grup municipal Junts per Tremp, per la qual es deleguen la totalitat de les funcions que exercia l’exregidora Anna Ritz en el nou regidor Josep Maria Puigarnau Peró. A continuació, s’ha passat a la modificació dels representants de l’Ajuntament a diferents òrgans col·legiats i entitats per la qual l’alcaldessa Maria Pilar Cases passa a ser la representant de PallarsActiu, SA i el 1r tinent d’alcalde, Josep Maria Puigarnau, representant titular del Consorci GAL Leader Pirineu Occidental. La resta de modificacions de representants que corresponien a l’ex 1ª tinent d’alcalde han passat a mans de Puigarnau.  Ambdues modificacions han quedat aprovades per 7 vots a favor per part dels grups municipals d’Esquerra Republicana i de Junts per Tremp i  6 vots en contra de Compromís per Tremp.

 

Al punt 6 s’ha aprovat la modificació puntual de la delimitació de la trama urbana consolidada de Tremp per 7 vots a favor per part dels grups municipals d’Esquerra Republicana i de Junts per Tremp i  6 vots en contra de Compromís per Tremp.

 

Al següent punt s’ha aprovat per unanimitat delegar a la Diputació de Lleida les facultats que té l’Ajuntament en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic. El que es vol és delegar a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, de la forma de gestió de servei que s’acordi, la recaptació d’interessos de Dret Públic com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions, Obres i Serveis, sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, les quotes urbanístiques  o taxes municipals com la taxa per la prestació de serveis administratius de caràcter general, per l’atorgament de llicències d’obertura d’establiments, autoturismes i altres activitats econòmiques o  per la prestació dels serveis funeraris i de cementiri.

 

Seguidament s’ha modificat l’ordenança fiscal núm 2.2 sobre l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per la qual s’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost als titulars dels vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol. Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.

 

De la mateixa manera, s’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost als titulars dels vehicles que compleixin amb les condicions de tenir un vehicle amb una antiguitat mínima de 30 anys, siguin titulars d’almenys un altre vehicle que tributi al municipi i no es beneficiï d’aquesta bonificació i que acreditin ser socis d’alguna entitat o associació relacionada amb vehicles clàssics o històrics.

Aquesta modificació ha quedat aprovada per 7 vots a favor per part dels grups municipals d’Esquerra Republicana i de Junts per Tremp i  6 vots en contra de Compromís per Tremp.

 

En el darrer punt també s’ha modificat, aprovada per unanimitat, l’ordenança fiscal núm 4.8 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local per instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs. Per la que s’adapta el càlcul de la taxa a les últimes sentències dictades pel Tribunal Suprem.