al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió del Ple

El dilluns 5 d'octubre, a les 19,00h tindrà lloc el proper Ple.

DIJOUS 01 OCTUBRE 2020

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària.
Lloc: Ajuntament de Tremp.
Data i hora: 05-10-2020 19.00 hores.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 2020001399. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 03.08.2020

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

3.- EXP. X2020001491. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16.09.2020 A DONAR COMPTE

4.- EXP. X2020000772. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2019. APROVACIÓ

5.- EXP. X2020001378. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP, I INFORME DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2020

6.- EXP. X2020001594. LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2021

7.- EXP. X2020001007. CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ

8.- EXP. X2019002597. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UNA SOLUCIÓ DE SOFTWARE DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS. PROCEDIMENT OBERT

9.- EXP. X2020001668 MOCIÓ SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS PRESENTADA PEL GM CxT

10.- EXP. X2020001713. MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS PRESENTADA PELS GM DE JXT I ERC

11.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDESSA, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTIN DELEGACIONS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES

La sessió es podrà veure  en streaming a través de la plataforma Youtube del canal de l’Ajuntament de Tremp.