al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió del Ple d'abril

El dilluns 12 d'abril, a les 19,00h tindrà lloc el proper Ple.

DIMARTS 06 ABRIL 2021

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària.
Lloc: Ajuntament de Tremp.
Data i hora: 12-04-2021 19.00 hores.

ORDRE DEL DIA

1.-APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 10.03.2021 (EXP. X2021000426)
2.-EXP. X2019001574. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT TREMP 2019-202
3. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ANNA MARTÍNEZ CORTÉS
3.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
4.-ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
4.1.-EXP. X2021000230. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 03.02.2021
4.2.-EXP. X2021000304. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDEL DIA 17.02.2021
4.3.-EXP. X2021000385. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 03.03.2021
4.4.-EXP. X2021000495. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24.03.2021
5.-EXP. X2019001782 NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A DIFERENTS ÒRGANSCOL·LEGIATS I ENTITATS. CORPORACIÓ 2019-2023
6.-EXP. X2020002033. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020. DONAR COMPTE
7.-EXP. X2021000157. SOL·LICITUD PER EXCLOURE TREMP DE L'HORARI COMERCIAL GENERAL ESTABLERT PER LA LLEI 18/2017 D'1 D'AGOST
8.-EXP. X2021000308. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 2021-2025. DELEGACIÓ DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
9.-EXP. X2021000421. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT LFS
10.-EXP. X2021000428. MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PRESSUPOST 2021. APROV INICIAL
11.-EXP. X2021000460. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.3 PREU PÚBLIC SERVEIS REGIDORIA D'ESPORTS I 4.5 TAXA SERVEIS FUNERARIS. APROVACIÓ INICIAL
12.-EXP. X2021000501. ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L'ENERGIA PÚBLICA (AMEP). ADHESIÓ
13.-CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDESSA, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTIN DELEGACIONS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES

S'habilitarà el vestíbul contigu a la sala de Plens per a facilitar una major assistència presencial de públic, que haurà de respectar la distància mínima establerta entre persones i portar mascareta, i fer públic el desenvolupament de la sessió en directe a temps real (streaming) a través de la plataforma Youtube delcanal de l’Ajuntament de Tremp i per radio Tremp.