al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió del Ple de desembre

El dilluns 7 de desembre, a les 19,00h tindrà lloc el proper Ple.

DIJOUS 10 DESEMBRE 2020

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària.
Lloc: Ajuntament de Tremp.
Data i hora: 07-12-2020 19.00 hores.

ORDRE DEL DIA

1.-EXP. X2020001953. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 04.11.2020

2.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

3.-EXP.   X2020001809.   ACTA   DE   LA   JUNTA   DE GOVERN   LOCAL   DEL   DIA 07.10.2020 A DONAR COMPTE

4.-EXP.   X2020001891.   ACTA   DE   LA   JUNTA   DE   GOVERN   LOCAL   DEL   DIA 21.10.2020 A DONAR COMPTE

5.-EXP.   X2020001954.   ACTA   DE   LA   JUNTA   DE   GOVERN   LOCAL   DEL   DIA 04.11.2020 A DONAR COMPTE

6.-EXP.   X2020002058.   ACTA   DE   LA   JUNTA   DE   GOVERN   LOCAL   DEL   DIA 18.11.2020 A DONAR COMPTE

7.-EXP.  X2020000178.  PROTECCIÓ  CIVIL  2020.  RATIFICACIÓ  ACTIVACIÓ  PLA ACTUACIÓ   MUNICIPAL   PER   MALATIES   EMERGENTS   EN   FASE   ALERTA   1 14/03/2020 I RATIFICACIÓ DESACTIVACIÓ PAM PER MALALTIES EMERGENTSEN FASE 1 26/06/2020

8.-EXP.   X2020000757.   CONVENI   DE   GESTIÓ   DE   FORESTS   DARP   2020. APROVACIÓ

9.-EXP.  X2020001926.  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  POUM  PER  REGULACIO  DE LA IMPLANTACIO D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO URBANITZABLE

10.-EXP.    X2020002048.    MODIFICACIÓ    DE    L'ORDENANÇA    FISCAL    4.11 REGULADORA  DE  LES  TAXES  PER  LA  UTILITZACIÓ  PRIVATIVA  DE  LA  VIA

PÚBLICA TARIFA PRIMERA. APROVACIÓ PROVISIONAL

11.-EXP.    X2020002053.    MODIFICACIÓ    NÚMERO    17    PRESSUPOST    2020. APROVACIÓ INICIAL

12.-EXP.  X2020002113.  MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  TEIXIT  ESPORTIU  DE  TREMP DAVANT  L'ATURADA  OBLIGADA  DE  LA  SEVA  ACTIVITAT,  PRESENTADA  PEL  GM DE CXT

13.-EXP.  X2020002116.  MOCIÓ  DE  SUPORT  A  LA  PETICIÓ  DELS  CONSELLS ESPORTIUS    DE    CATALUNYA    PER    DECLARAR    L'ACTIVITAT    FÍSICA    "BÉ ESSENCIAL", PRESENTADA PEL GM D'ERC I GM DE JXT

14.-EXP.  X2020002117.  MOCIÓ  PER  A  RECLAMAR  UN  PAPER  ACTIU  DELS MUNICIPIS    EN    L'ASSIGNACIÓ    I    GESTIÓ    DELS    FONS    EUROPEUS    DE RECUPERACIÓ, PRESENTADA PEL GM D'ERC I GM DE JXT

15.-EXP. X2020002086. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT PNS. APROVACIÓ

16.-CONTROL  I  SEGUIMENT  DE  LA  GESTIÓ  DE  L'ALCALDESSA,  LA  JUNTA  DE GOVERN  LOCAL  I  ELS  REGIDORS  QUE  OSTENTIN  DELEGACIONS,  INFORMES, PRECS I PREGUNTES.

S'habilitarà el vestíbul contigu a la sala de Plens per a facilitar una major assistència presencial de públic, que haurà de respectar la distància mínima establerta entre persones i portar mascareta, i fer públic el desenvolupament de la sessió en directe a temps real (streaming) a través de la plataforma Youtube delcanal de l’Ajuntament de Tremp i per radio Tremp.