al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió del Ple de juny

El dilluns 7 de juny, a les 19,00h tindrà lloc el proper Ple.

DIVENDRES 04 JUNY 2021

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària.
Lloc: Ajuntament de Tremp.
Data i hora: 07/06-2021 19.00 hores.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. X2021000608. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 12.04.2021


2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE


3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2021000601. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21.04.2021
3.2.- EXP. X2021000813. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 05.05.2021


4.- EXP. X2019001574. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TREMP. CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023. MODIFICACIO DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA CIPCT I DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC


5.- EXP. X2020000595. RETIMENT DE L’INFORME RESUM DE CONTROL INTERN D’INTERVENCIÓ, INFORMES D’OBJECCIONS I RESUM DE LES PRINCIPALS ANOMALÍES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2020


6.- EXP. X2020002147. PLANTILLA ORGÀNICA 2021 I MODIFICACIÓ DE CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL. CREACIÓ DE PLACES LABORAL FIX DESTINADES A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TREMP


7.- EXP. X2020002382. DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE SANT ESTEVE DE LA SARGA AMB TREMP. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ


8.- EXP. X2021000618. ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA


9.- EXP. X2021000631. ALTERACIÓ QUALIFICACIÓ JURÍDICA, DESAFECTACIO DEL BE PARCEL·LA EQ1 PLA PARCIAL "C". APROVACIÓ INICIAL


10.- EXP. X2020000866. SOL·LICITUD ATERMENAMENT FINCA MUNICIPAL A CLARET. MPC


11.- EXP. X2021000761. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2021


12.- EXP. X2021000861. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.3 PREU PÚBLIC SERVEIS REGIDORIA D’ESPORTS I 4.12 TAXA SERVEI ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ PROVISIONAL


13.- EXP. X2021000890. CONVENI D'ENCÀRREC DE DIFERENTS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA


14.- EXP X2021000892. CONVENI, CONTRACTE D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT VINCULAT AL CONVENI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMATICA AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

15.- EXP. X2021000896. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT. AMC


16.- EXP. X2021000898. MODIFICACIÓ NÚMERO 6 DEL PRESSUPOST 2021. APROVACIÓ INICIAL


17.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES

S'habilitarà el vestíbul contigu a la sala de Plens per a facilitar una major assistència presencial de públic, que haurà de respectar la distància mínima establerta entre persones i portar mascareta, i fer públic el desenvolupament de la sessió en directe a temps real (streaming) a través de la plataforma Youtube delcanal de l’Ajuntament de Tremp i per radio Tremp.