al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Tremp

El 5 de novembre a les 8:00h tindrà lloc la sessió del Ple a l'Ajuntament

DIMARTS 02 NOVEMBRE 2021

El proper divendres 5 de novembre de 2021 a les 8h tindrà lloc a la Sala de Plens, una sessió del Ple de l'Ajuntament de Tremp amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 04.10.2021 (EXP. X2021001974)

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

3.- ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18.10.2021 A DONAR COMPTE (EXP. X2021002020)

4.- EXP. X2019001574. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TREMP. CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER TREMP

5.- EXP. X2019001782. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS I ENTITATS. CORPORACIÓ 2019-2023. MODIFICACIÓ

6.- EXP. X2021001066. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DE TREMP

7.- EXP. X2021002024. DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

8.- EXP. X2021002124. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA. APROVACIÓ PROVISIONAL

9.- EXP. X2021002159. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.8 REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS. APROVACIÓ PROVISIONAL

S'habilitarà la zona contigua a la sala de Plens per a facilitar una major
assistència presencial de públic, que haurà de respectar la distància mínima establerta
entre persones i portar mascareta, i es retransmetrà  la sessió en
directe a temps real (streaming) a través de la plataforma Youtube del canal de
l’Ajuntament de Tremp i per radio Tremp, sempre que els mitjans tècnics permetin la
compatibilitat d’ambdues emissions.