al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple

El proper dilluns 2 d'agost a les 19h a la sala de Plens de l'Ajuntament de Tremp

DIMECRES 28 JULIOL 2021

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 02/08/2021 a les 19h

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 24.05.2021 (EXP.
X2021000751)
1.2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 07.06.2021 (EXP.
X2021001010)


2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE


3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2021000886. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
02.06.2021
3.2.- EXP. X2021001192. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
23.06.2021
3.3.- EXP. X2021001322. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
21.07.2021


4.- EXP. X2020001922. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB GSS, PER LA CESSIÓ
D’ÚS D’UN BÉ PATRIMONIAL: AV. D’ESPANYA, NÚM. 7, 1-B


5.- EXP. X2020002147. PLANTILLA ORGÀNICA 2021 I MODIFICACIÓ DE CATÀLEG
DE LLOCS DE TREBALL. AMORTITZACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR
ADMINISTRATIU I CREACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE GABINET


6.- EXP. X2021000561. DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE TREMP AMB EL
DE GAVET DE LA CONCA. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ


7.- EXP. X2021000740. COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020. APROVACIÓ


8.- EXP. X2021001066. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA DELIMITACIÓ DE LA
TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DE TREMP


9.- EXP. X2021001385. CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L’ANY
2022


10.- EXP. X2021001538. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ
GEOPARC, CESSIÓ D’ÚS D’UN BÉ PATRIMONIAL


11.- EXP. X2021001545. MODIFICACIÓ NÚMERO 10 DEL PRESSUPOST 2021.
APROVACIÓ INICIAL


12.- EXP. X2021001579. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA ALS JOCS
OLÍMPICS D'HIVERN PIRINEUS - BARCELONA 2030

13.- EXP. X2021001581 MOCIÓ SOBRE LA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA A
L’HOSPITAL DEL PALLARS A TREMP


14.- EXP. X2021001601. MOCIÓ REFERENT A LA LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE
FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 2020


15.- EXP. X2021001261. RENÚNCIA DE LA REGIDORA ANNA RITZ ESCUR. PRESA
DE CONEIXEMENT PEL PLE


16.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES

S'habilitarà la zona contigua a la sala de Plens per a facilitar una major
assistència presencial de públic, que haurà de respectar la distància mínima establerta
entre persones i portar mascareta, i es retransmetrà  la sessió en
directe a temps real (streaming) a través de la plataforma Youtube del canal de
l’Ajuntament de Tremp i per radio Tremp, sempre que els mitjans tècnics permetin la
compatibilitat d’ambdues emissions.