al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple

El proper dilluns 16 de gener a les 19h a la sala de Plens

DIVENDRES 13 GENER 2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 16/01/2023 a les 19h

ORDRE DEL DIA:

1.- EXP. X2022002621. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 18.11.2022

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:

3.1.- EXP. X2022002243. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17.10.2022

3.2.- EXP. X2022002515. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA05.12.2022

4.- EXP. X2019001537. INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 2019. COMPROVACIÓ JUNY

5.- EXP. X2020000802. CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 2020- 2023. ADDENDA DE MODIFICACIÓ

6.- EXP. X2021001745. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL PER LA CESSIÓ D’ÚS D’UN BÉ PATRIMONIAL, PER UBICAR-HI ELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

7.- EXP. X2022002851. INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 2019. RECTIFICACIÓ A 31.12.2019

8.- EXP. X2022002255. PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2023. APROVACIÓ INICIAL

9.- EXP. X2022002927. PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2023. APROVACIÓ DE PLANTILLA I CATÀLEG

10.- EXP. X2022002920. ACORD REGULADOR HORES EXTRAORDINÀRIES I SERVEIS EXTRAORDINARIS. APROVACIÓ DE CONDICIONS REGULADORES

11.- EXP. X2022003067. RETRIBUCIONS 2023. INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TREMP PER A L’ANY 2023

12.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES