al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple

Dilluns 15 de gener a les 18h a la sala de plens de l'Ajuntament de Tremp

DILLUNS 15 GENER 2024

ORDRE DEL DIA:
1.-EXP. X2023003520. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 04.12.2023
2.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.-ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.-EXP. X2023003530. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 05.12.2023
3.2.-EXP. X2023003615. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19.12.2023
4.-EXP. X2019002360. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS PER CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES DE LLEIDA. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS. APROVACIÓ
5.-EXP X2023000465. EXPEDIENT SANCIONADOR PER LA TINENÇA DE GOS PERILLÓS 2023 BMR. RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR. (Al·legacions GREU I MOLT GREU)
6.-EXP. X2023002852. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA. APROVACIÓ INICIAL
7.-EXP. 2023002878. CONVENI AMB L'AGÈNCIA D'HABITATGE PER AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 2024
8.-EXP. X2023003536. CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIÓ AMB L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE 2024-2027
9.-EXP. X2023003493. PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2024. APROVACIÓ INICIAL
10.-EXP. X2023003770. PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2024
11.-EXP. X2023003806. 2023 CONVENI CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
12.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES