al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

Convoctoria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel dia 31 de juliol de 2023 a les 18 hores

DIVENDRES 28 JULIOL 2023

ORDRE DEL DIA:
1.-EXP. X2023001950. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 03.07.2023
2.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.-ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.-EXP. X2023001616. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14.06.2023
3.2.-EXP. X2023001974. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 04.07.2023
3.3.-EXP. X2023002099. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18.07.2023
4.-EXP. X2022001703. INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS 2022. RECTIFICACIÓ A 31.12.2022
5.-EXP. X2022001793. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM. REGULACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE. APROVACIÓ PROVISIONAL
6.-EXP. X2022002927. PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2023. MODIFICACIÓ DE DIVERSES PLACES
7.-EXP. X2023000289. DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE TALARN AMB TREMP. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
8.-EXP. X202300314. INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. COMPROVACIÓ A 16.06.2023
9.-EXP. X2023001258. COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI2022. APROVACIÓ
10.-EXP. X2023001859. NOMENAMENTS I DELEGACIONS DELS REGIDORS, CORPORACIÓ 2023-2027. JUNTA DE GOVERN LOCAL: COMPETÈNCIES. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDESSA DE MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS
11.-EXP. X2023002187. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DE POUM PER REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
12.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES
ORDRE DEL DIA:1.-EXP. X2023001950. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 03.07.20232.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE3.-ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:3.1.-EXP. X2023001616. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14.06.20233.2.-EXP. X2023001974. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 04.07.20233.3.-EXP. X2023002099. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18.07.20234.-EXP. X2022001703. INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS 2022. RECTIFICACIÓ A 31.12.20225.-EXP. X2022001793. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM. REGULACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE. APROVACIÓ PROVISIONAL6.-EXP. X2022002927. PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2023. MODIFICACIÓ DE DIVERSES PLACES7.-EXP. X2023000289. DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE TALARN AMB TREMP. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ8.-EXP. X202300314. INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. COMPROVACIÓ A 16.06.20239.-EXP. X2023001258. COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI2022. APROVACIÓ10.-EXP. X2023001859. NOMENAMENTS I DELEGACIONS DELS REGIDORS, CORPORACIÓ 2023-2027. JUNTA DE GOVERN LOCAL: COMPETÈNCIES. DONAR
COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDESSA DE MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS11.-EXP. X2023002187. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DE POUM PER REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES12.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES
COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDESSA DE MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS11.-EXP. X2023002187. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DE POUM PER REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES12.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES