al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió Ordinària del Ple

Convocada la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel dia 5 de juny de 2023 a les 19h, a la sala de Plens

DIVENDRES 02 JUNY 2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 05/06/2023 a les 19h

ORDRE DEL DIA:

1.- EXP. X2023001032. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 02.05.2023
2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2023001201. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
08.05.2023
3.2.- EXP. X2023001385. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
22.05.2023
4.- EXP. X2021000240. INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS 2021. RECTIFICACIÓ A
31.12.2021
5.- EXP. X2022000101. INVENTARI DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I
L'HABITATGE 2022. APROVACIÓ
6.- EXP. X2022000524. RETIMENT DE l’INFORME RESUM DE CONTROL INTERN
D’INTERVENCIÓ, INFORMES D’OBJECCIONS I RESUM DE LES PRINCIPALS
ANOMALÍES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2022
7.- EXP. X2023001128. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT
1T TRIMESTRE 2023
8.- EXP. X2023001418. INSCRIPCIÓ DE BÉNS DE DOMINI I D'ÚS PÚBLIC A
L'INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL
9.- EXP. X2023001444. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT CFR
10.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES