al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple

El proper dilluns 6 de novembre a les 18h a la sala de Plens

DIVENDRES 03 NOVEMBRE 2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 06/11/2023 a les 18h

ORDRE DEL DIA:

1.-EXP. X2023002898. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 02.10.2023
2.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.-ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.-EXP. X2023002927. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 03.10.2023
3.2.-EXP. X2023003067. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17.10.2023
4.-EXP. X2018000228. CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC). MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I TEXT REFÓS
5.-EXP X2022000598. EXPEDIENT SANCIONADOR PER LA TINENÇA DE GOS PERILLOS 2022 JSF. RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR. (Al·legacions GREU I MOLT GREU)
6.-EXP. X2022003067. RETRIBUCIONS 2023. INCREMENT ADDICONAL DEL 0,5 % DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TREMP PER A L’ANY 2023
7.-EXP. X2023000334. ÚS PRIVATIU DE LES COBERTES DELS EDIFICIS DEL CUB I DEL MAGATZEM DE LA BRIGADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM COL·LECTIU. CONCESSIÓ
8.-EXP. X2023001089 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS. PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENI
9.-EXP. X2023001840. EXPEDIENT SANCIONADOR PER FALTA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER TINENÇA DE GOSSOS PERILLOSOS, NI ASSEGURANÇA EL GOS PROPIETAT DEL SR. JALS (GREU I MOLT GREU). RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR
10.-EXP. X2023002786. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 5.1 PREUS PÚBLICS PER A L'EXERCICI 2023. ESTABLIMENT DE NOUS PREUS PÚBLICS
11.-EXP. 2023003000. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.5 TAXA REGULADORA DELS SERVEIS FUNERARIS I DE CEMENTIRI
12.-EXP. X2023003069. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.4 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I ESPAIS PÚBLICS. MODIFICACIÓ
13.-EXP. X2023003109. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.3 TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS, AUTO-TURISMES I ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
14.-EXP. X2023003112. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 3T TRIMESTRE 2023
15.-EXP. X2023003202. MODIFICACIÓ NÚMERO 12 DEL PRESSUPOST 2023. APROVACIÓ INICIAL
16.-EXP. X2023003214. ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTARIA EN CONCEPTE DE TARIFES DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. MODIFICACIÓ
17.-EXP. X2023003215 MOCIÓ EN DEFENSA DELS BOMBERS VOLUNTARIS PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER TREMP
18.-EXP.X2023003217. MOCIÓ ÀREA D'AUTOCARAVANES PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER TREMP
19.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES