al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple

Dilluns 5 de febrer a les 18h a la sala de plens de l'Ajuntament de Tremp

DIVENDRES 02 FEBRER 2024

ORDRE DEL DIA:
1.-EXP. X2024000044. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 15.01.2024
2.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.-ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.-EXP. X2024000023. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 09.01.2024
3.2.-EXP. X2024000145. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23.01.2024
4.-EXP. X2021000699. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER REGULACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO URBANITZABLE. APROVACIÓ INICIAL
5.-EXP. X2023000518. SINDICATURA COMPTES CONTROL COMPTE GENERAL 2020. SOTMETRE A CONEIXEMENT DEL PLE
6.-EXP. X2023000266. EXPEDIENT SANCIONADOR PER FALTA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA CONDUCCIÓ DE GOSSOS PERILLOSOS, NNQV. RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR, PER INFRACCIONS GREUS I MOLT GREUS
7.-EXP. X2023000267. EXPEDIENT SANCIONADOR PER FALTA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA CONDUCCIÓ DE GOSSOS PERILLOSOS, SCF. RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR, PER INFRACCIONS GREUS I MOLT GREUS
8.-EXP. X2024000043. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.5TAXA REGULADORA DELS SERVEIS FUNERARIS I DE CEMENTIRI. MODIFICACIÓ. APROVACIÓ PROVISIONAL
9.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES