al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple

Dimarts 2 d'abril a les 18h a la Sala de Plens de l'Ajuntament

DIJOUS 28 MARÇ 2024

El proper dimarts 2 d'abril a les 18h tindrà lloc la sessió ordinària del Ple del mes d'abril. Hi podeu assistir presencialment o podeu seguir-la en directe pel canal Youtube de l'Ajuntament de Tremp o per Ràdio Tremp.
ORDRE DEL DIA:
1.-EXP. X2024000517. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 04.03.2024
2.-DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.-ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.-EXP. X2024000518. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 05.03.2024
3.2.-EXP. X2024000686. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19.03.2024
4.-EXP. X2022001793. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM. REGULACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS
5.-EXP. X2022002612. SUBVENCIÓ GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2022. ANNEX 2 REVISIÓ PROJECTES D'ORDENACIÓ. APROVACIÓ DEL PROJECTE
6.-EXP. X2023000334. ÚS PRIVATIU DE LES COBERTES DELS EDIFICIS DEL CUB I DEL MAGATZEM DE LA BRIGADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM COL·LECTIU. CONCESSIÓ. DECLARACIÓ DESERTA DE LA LICITACIÓ
7.-EXP. X2023001619. INVENTARI DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L'HABITATGE 2023. APROVACIÓ
8.-EXP. X2023002547. DECLARACIÓ D'ARBRE D'INTERÈS LOCAL. L'ALZINA DEL CONSELL
9.-EXP. X2023002857. CONVENI PEL PLA D'ACTUACIONS I MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL. PALLARS JUSSÀ 2024-2027
10.-EXP. X2023003436. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ PER LA GESTIÓ DELS GRANS INCENDIS FORESTALS DE LA FUNDACIÓ PAU COSTA
11.-EXP. X2023003545. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.2 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CARÀCTER GENERAL
12.-EXP. X2023003770. PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2024. SUPRESSIÓ DE DUES PLACES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I CREACIÓ DE TRES PLACES ESCOLA BRESSOL I INFORMÀTICA
13.-EXP. X2024000150. ORDENANÇA REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN L’EDIFICACIÓ I L’ÚS DEL SÒL I DEL SUBSÒL. APROVACIÓ INICIAL
14.-EXP. X2024000379. CONCESSIÓ LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 1987.2024. FINALITZACIÓ
15.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES