al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Tremp

Ple Municipal el proper dilluns 4 d'abril

DIJOUS 31 MARÇ 2022

Es convoca sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Tremp el proper dilluns 4 d'abril a les 19h a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:
1.- EXP. X2022000462. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 09.03.2022
2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2022000061. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 07.02.2022
3.2.- EXP. X2022000314. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 07.03.2022
3.3.- EXP. X2022000516. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21.03.2022
4.- EXP. X2020000866. ATERMENAMENT FINCA MUNICIPAL A CLARET. ACTA DE PARTIÓ
5.- EXP. X2021000632. RETIMENT DE l’INFORME RESUM DE CONTROL INTERN D’INTERVENCIÓ, INFORMES D’OBJECCIONS I RESUM DE LES PRINCIPALS ANOMALÍES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2021
6.- EXP. X2021001852. PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2022. DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
7.- EXP. X2021002281. ORDENANÇA REGULADORA DE LES ACTIVITATS RAMADERES AL MUNICIPI DE TREMP. APROVACIÓ INICIAL
8.- EXP. X2022000226. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021. DONAR COMPTE. APROVACIÓ
9.- EXP. X2022000578. MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRAREPÚBLICANA I DE JUNTS PER TREMP
10.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES