al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Tremp

Aquest dilluns 13 de juny a les 19h tindrà lloc la sessió del Ple a l'Ajuntament

DILLUNS 13 JUNY 2022

Sessió: ordinària

Lloc: Ajuntament de Tremp.
Data i hora: 13/06/2022 a les 19:00hores.

 

ORDRE DEL DIA:

1.- EXP. X2022000632. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 04.04.2022

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

3.- ACTES DE LES JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:

3.1.- EXP. X2022000660. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 04.04.2022

3.2.- EXP. X2022000803. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 02.05.2022

3.3.- EXP. X2022001036. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16.05.2022

4.- EXP. X2021000825. CONVENI DE GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 2021/2022. AMPLIACIÓ

5.- EXP. X2021002188. REGLAMENT GENERAL PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE TREMP. APROVACIÓ INICIAL

6.- EXP. X2021002413. ASSOCIACIÓ LA CABANERA: DEL PIRINEU OCCIDENTAL A LA PLANA. CONSTITUCIÓ I ESTATUTS

7.- EXP. X2022000100. INVENTARI DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L'HABITATGE 2021. APROVACIÓ

8.- EXP. X2022000561. CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 4.8, INTERPOSAT PER REE DAVANT EL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (RCA 311/2022-A). TRAMESA DE L’EXPEDIENT I COMPAREIXENÇA. RATIFICACIÓ

9.- EXP. X2022000701. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2022

10.- EXP. X2022000989. CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2023

11.- EXP. X2022001154. MODIFICACIÓ NÚMERO 8 DEL PRESSUPOST 2022. APROVACIÓ INICIAL

12.- EXP. X2022001198. ACORD TERRITORIAL PER L’IMPULS DE LES ACTUACIONS I GESTIÓ INTEGRAL DE L’EMBASSAMENT DE CANELLES I EL CONGOST DE MONT-REBEI I EL SEU ENTORN

13.- EXP. X2022001199. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.10 TAXA RETIRADA DE VEHICLES, 4.12 TAXA SERVEIS ESCOLA DE MÚSICA, 5.3 TAXA SERVEIS REGIDORIA D'ESPORTS I 5.4 PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS 2022

14.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES