al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple

Ple de l’Ajuntament pel dia 29 de juliol de 2022 a les 08:00 hores, a la sala de Plens

DIMECRES 27 JULIOL 2022

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 29/07/2022 a les 8h

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS ANTERIORS:
1.1.- EXP. X2022001355. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 13.06.2022
1.2.- EXP. X2022001465. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 23.06.2022
2.- EXP. X2021000740. COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2021. APROVACIÓ
3.- EXP. X2022000464. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT PIF
4.- EXP. X2022001793. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM. REGULACIÓ
EN SÒL NO URBANITZABLE. APROVACIÓ INICIAL