al contingut a la navegació Informació de contacte

Una nova ordenança àgil i pràctica per a la tramitació d'Obres Menors

La comunicació prèvia d'obres és un document subscrit per la persona interessada pel que es posa en coneixement de l'Ajuntament els actes urbanístics que pretén dur a terme.

DIVENDRES 28 JUNY 2024

Ha entrat en vigor l'Ordenança de Comunicació prèvia d'obres que permetrà agilitzar totes les obres considerades com a menors. (Les obres menors són les que no comporten augment de la superfícieni de volum de l'immoble).

Aquesta ordenança facilita la tramitació de les obres menors. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud i documentació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques que han de realitzar i fer el pagament dels impostos corresponents. Les obres han d'estar catalogades com a menors tal com es preveu a l'annex 2 del POUM i l'article 187 del Text Refòsde la Llei d'Urbanisme. La presentació de la comunicació prèvia, acompanyada de la documentació exigida, habilita la persona interessada per executar els actes que s'hi descriuen, i faculta l'Ajuntament per a la seva comprovació i control.

Consulta el tràmit:https://www.seu-e.cat/ca/web/ajuntamentdetremp/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/13585396?p_auth=sbsG1CE7