al contingut a la navegació Informació de contacte

Comissions informatives

Comissió Informativa General 

És la comissió que assumeix també les atribucions de Comissió Especial de Comptes s'integren pels membres de tots els grups municipals representants a l’Ajuntament.

Cada grup tindrà dret a un representant en cada comissió que tindrà un nombre de vots equivalent al de regidors/es adscrits/es al grup,
ja que s’estableix el sistema de vot ponderat en la votació.
Els representants dels Grups Municipals a cada comissió seran el total dels membres que integren cada grup, sinó hi assisteixen la totalitat dels membres del grup els seus membres presents tindran un nombre de vots equivalent al del nombre de regidors/es que tingui adscrits/es, doncs s’estableix en la votació el sistema de vot ponderat.

Comissió d'Impuls de Participació Ciutadana i de la Transparència - CIPCT

És un òrgan complementari de l’Ajuntament, els acords de la qual tenen caràcter no vinculant i amb funcions consultives, deliberatives i de coordinació amb la finalitat d'impulsar, implantar, i configurar els sistemes i aplicacions necessaris per a donar compliment a la normativa aplicable als ens locals en matèria de participació ciutadana
i transparència:

  • Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,accés a la informació pública i bon govern,
  • i demés normes que les desenvolupin i complementin, i de funcionament dels sistemes i formes de participació ciutadana i del
    Consell d’Infants.

Acta de constitució de la comissió informativa i altres

Document Actions