al contingut a la navegació Informació de contacte

Junta de portaveus

Enllaç al document de nomenació

Composició

La Junta de Portaveus la formaran els portaveus de tots els grups municipals i l’alcaldessa de l’Ajuntament.

Atribucions

  • Rebre i recavar informació per part de l’alcalde sobre qualsevol tema d’interès i especialment sobre el règim i contingut de les sessions Plenàries, l’ordre del dia, la presentació de propostes de resolució al Ple, i, en general, plantejar qualsevol qüestió d’interès municipal.
    En la mesura del possible la Junta de Portaveus serà consultada o informada prèviament l’adopció de les mesures extraordinàries esmentades a l’article 21.1.m) de la LRBRL.

Normes de funcionament

  • Es podrà reunir amb caràcter ordinari, i a convocatòria de l’Alcaldia, una hora abans de la Comissió Informativa General.
  • Es podrà reunir amb caràcter extraordinari sempre que l’alcaldessa, per pròpia iniciativa, o a requeriment dels portaveus que representin almenys una quarta part dels regidors, així ho acordi.
  • Les reunions seran únicament deliberants, de forma que no cal l’assistència del secretari de l’Ajuntament, excepte quan se’l convoqui expressament, ni se n’aixecarà acta.

Això no obstant, la Junta podrà decidir, per unanimitat, ampliar les seves competències a les de formular propostes d’acord, sobre les matèries de la seva competència, que en tot cas hauran d’adoptar-se per unanimitat, i en tal cas caldrà que designi d’entre els seus membres o d’entre el personal de l’Ajuntament, un secretari i que s’aixequi acta de les reunions en què s’adoptin les propostes d’acord.

  • La Junta de Portaveus s’entendrà constituïda quan hi sigui present l’alcaldessa, que alhora pot ser portaveu del seu grup i estigui representada la majoria absoluta del nombre de regidors de l’Ajuntament.
  • En tot allò no regulat se li aplicaran les normes de funcionament de la Comissió Informativa General.

Representant de CompromísPerTremp:

Portaveu:

Jaume Catalan Garcia

Suplent primer:

Alba Moré Carrera

Suplent segon:

Carlos Trinidad Ortega

Suplent tercer:

Sandra Hervás Marco

Representant ERC

Portaveu:

Maria Pilar Cases Lopetegui

Suplent primer:

Alfons Francesc Gomà

Representant Junts per Tremp (JxT)

Portaveu:

Quim Delgado Berengué

Suplent primer:

Rosa Melines Rius

Suplent segon:

Isaac Espinosa

Representant Ara Tremp (AT)

Portaveu:

Josep Fillat Gil