al contingut a la navegació Informació de contacte

Junta de portaveus

Composició

La Junta de Portaveus la formaran els portaveus de tots els grups municipals i l’alcaldessa de l’Ajuntament.

Atribucions

Rebre i recavar informació per part de l’alcalde sobre qualsevol tema  d’interès i especialment sobre el règim i contingut de les sessions Plenàries, l’ordre del dia, la presentació de propostes de resolució al Ple, i, en general, plantejar qualsevol qüestió d’interès municipal.

En la mesura del possible la Junta de Portaveus serà consultada o informada prèviament  l’adopció de les mesures extraordinàries esmentades a l’article 21.1.m) de la LRBRL.

Normes de funcionament

 • La Junta de Portaveus es podrà reunir amb caràcter ordinari, i a convocatòria de l’Alcaldia, una hora abans de la  Comissió Informativa General.
 • La Junta de Portaveus  es podrà reunir amb caràcter extraordinari sempre que l’alcalde, per pròpia iniciativa, o a requeriment dels portaveus que representin almenys una quarta part dels regidors, així ho acordi.
 • Les reunions de la Junta de Portaveus seran únicament deliberants, de forma que no cal l’assistència del secretari de l’Ajuntament, excepte quan se’l convoqui expressament, ni se n’aixecarà acta.

Això no obstant, la Junta podrà decidir, per unanimitat,  ampliar les seves competències a les de formular propostes d’acord, sobre les matèries de la seva competència, que en tot cas hauran d’adoptar-se per unanimitat, i en tal cas caldrà que designi d’entre els seus membres o d’entre el personal de l’Ajuntament, un secretari i que s’aixequi acta de les reunions en què s’adoptin les propostes d’acord.

 • La Junta de Portaveus s’entendrà constituïda quan hi sigui present l’alcaldessa, que alhora pot ser portaveu del seu grup i estigui representada la majoria absoluta del nombre de regidors de l’Ajuntament.
 • En tot allò no regulat se li aplicaran les normes de funcionament de la Comissió Informativa General.
 • La Junta de Portaveus es podrà reunir amb caràcter ordinari, i a convocatòria de l’Alcaldia, una hora abans de la Comissió informativa General.
 • La Junta de Portaveus es podrà reunir amb caràcter extraordinari sempre que 'alcaldessa, per pròpia iniciativa, o a requeriment dels portaveus que representin almenys una quarta part dels regidors, així ho acordi.
 • Les reunions de la Junta de Portaveus seran únicament deliberants, de forma que no cal l'assistència del secretari de l'Ajuntament, excepte quan se'l convoqui expressament, ni se n'aixecarà acta.
  Això no obstant, la Junta podrà decidir, per unanimitat, ampliar les seves competències a les de formular propostes d'acord, sobre les matèries de la seva competència, que en tot cas hauran d'adoptar-se per unanimitat, i en tal cas caldrà que
  designi d'entre els seus membres o d'entre el personal de l'Ajuntament, un secretari i que s'aixequi acta de les reunions en què s'adoptin les propostes d'acord.
 • La Junta de Portaveus s'entendrà constituïda quan hi sigui present l'alcaldessa, que alhora pot ser portaveu del seu grup i estigui representada la majoria absoluta del
  nombre de regidors de l'Ajuntament.
 • En tot allò no regulat se li aplicaran les normes de funcionament de la Comissió
  Informativa General.

Representant de CompromísPerTremp:

Portaveu:

Sílvia Romero Galera

Suplent primer:

Jaume Catalan Garcia

Suplent segon:

Alba Moré Carrera

Suplent tercer:

Sandra Hervás Marco

Representant ERC

Portaveu:

Antoni Flores Ardiaca

Suplent primer:

Anna Martínez Cortés

Suplent segon:

Leonardo Melgarejo Giraldo

Representant Junts per Tremp (JuntsperCat)

Portaveu:

Josep Maria Puigarnau Peró

Suplent primer:

Francesc Castells Garcia

Suplent segon:

Rosa Maria Melines Rius

Document Actions