al contingut a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Ajuntament de Tremp són l'Alcaldessa, el Ple de la Corporació i la Junta de Govern Local

Actualment, l'alcaldessa de Tremp és la Illma. Maria Pilar Cases i Lopetegui.

Altres dades a consultar en el següent enllaç

El Ple és el màxim òrgan de govern. Està integrat per l’alcaldessa, que el presideix, i els regidors i les regidores de la corporació. Té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

L’Ajuntament de Tremp celebra les sessions plenàries a la Sala de Plens. Les sessions són públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

El Ple de l'Ajuntament de Tremp es reuneix una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi el president o ho demani, almenys, a la quarta part del nombre legal de membres de la corporació.

Les competències del Ple

Canvi d'un membre del Ple-Presa de possessió

Actes de Ple

Accés a les sessions enregistrades/directe: Canal youtube ajtremp

Per saber si hi ha alguna convocatòria de ple en curs , cal consultar o bé el tauler d'edictes, l'agenda de la web, les xarxes socials o bé el aplicatiu e-bando.
La resta de convocatòries que ja s'han produït es poden consultar a l'enllaç següent
La Junta de Govern Local està formada per l’alcaldessa i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcaldessa o el Ple municipal. Les reunions de la Junta de Govern Local se celebren a les dependències de l'Ajuntament de Tremp una vegada cada quinze dies. Les sessions no són públiques.

Consulta les competències i composició  de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tremp:

El Decret núm. 2021DECR001072, de 07-10-2021, modifica el règim de les sessions de la Junta de Govern Local i es resol:

 • Règim de les sessions: Es reunirà amb caràcter ordinari cada primer i tercer dilluns hàbil del mes a les 8.00 hores del matí, a excepció del període comprés entre els dies 1 d’agost i 15 de setembre de cada any, i amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la legislació vigent.
 • Composició: presidida per la titular de l’Alcaldia, Maria Pilar Cases i Lopetegui i estarà formada per quatre regidors/es 
  1r. Tinent d’alcalde: Josep Ma Puigarnau Peró, responsable de l’Àrea d’Administració (Àrea 1).
  2n. Tinent d’alcalde: Antoni Flores i Ardiaca, responsable de l’Àrea de Desenvolupament (Àrea 2).
  3r. Tinent d’alcalde: Francesc Castells i Garcia, responsable de l’Àrea de Serveis Personals (Àrea 4).
  4t. Tinent d’alcalde: Leonardo Melgarejo i Giraldo, responsable de ble de l’Àrea de Cultura (Àrea 3).
 • 3 de gener: Convocatòria - Acta
 • 7 de febrer: Convocatòria - Acta

15 de gener: Convocatòria - Acta

5 de febrer: Convocatòria - Acta

19 de febrer: Convocatòria - Acta

3 de juny: Convocatòria - Acta

17 de juny: Convocatòria - Acta

15 de juliol: Convocatòria - Acta

16 de setembre: Convocatòria - Acta

7 d'octubre: Convocatòria - Acta

21 d'octubre: Convocatòria - Acta

4 de novembre: Convocatòria - Acta

18 de novembre: Convocatòria - Acta

16 de desembre: Convocatòria - Acta

Document Actions