al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple

El Ple és el màxim òrgan de govern. Està integrat per l’alcaldessa, que el presideix, i els regidors i les regidores de la corporació. Té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

L’Ajuntament de Tremp celebra les sessions plenàries a la Sala de Plens. Les sessions són públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

El Ple de l'Ajuntament es reuneix caràcter ordinari cada mes, el primer dilluns a les 18:00 hores, llevat del mes d’agost. Si el dilluns s’escau en festiu o en vetlla de festiu el Ple ordinari es reunirà el dimarts següent que no estigui en aquesta situació.
El Ple es reunirà amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la legislació vigent.

Les competències del Ple

Actes de Ple

Accés a les sessions enregistrades/directe: Canal youtube ajtremp

Per saber si hi ha alguna convocatòria de ple en curs , cal consultar o bé el tauler d'edictes, l'agenda de la web, les xarxes socials o bé el aplicatiu e-bando.
La resta de convocatòries que ja s'han produït es poden consultar a l'enllaç següent