al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple

El Ple és el màxim òrgan de govern. Està integrat per l’alcaldessa, que el presideix, i els regidors i les regidores de la corporació. Té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

L’Ajuntament de Tremp celebra les sessions plenàries a la Sala de Plens. Les sessions són públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

El Ple de l'Ajuntament de Tremp es reuneix una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi el president o ho demani, almenys, a la quarta part del nombre legal de membres de la corporació.

Les competències del Ple

Canvi d'un membre del Ple-Presa de possessió

Actes de Ple

Accés a les sessions enregistrades/directe: Canal youtube ajtremp

Per saber si hi ha alguna convocatòria de ple en curs , cal consultar o bé el tauler d'edictes, l'agenda de la web, les xarxes socials o bé el aplicatiu e-bando.
La resta de convocatòries que ja s'han produït es poden consultar a l'enllaç següent

Document Actions