al contingut a la navegació Informació de contacte

Regidories

Regidora: Maria Pilar Cases Lopetegui

Àrea 1 Administració: Correspon al 1r. tinent d’alcalde, Josep Maria PUIGARNAU PERÓ, i s’hi adscriu aquesta regidoria

Encàrrecs específics que s'efectuen:

 • Gestió i planificació dels recursos humans
 • Personal funcionari i personal laboral
 • Selecció de personal
 • Plantilla i catàleg de llocs de treball
 • Retribucions
 • Formació
 • Relacions laborals
 • Vacances
 • Organització administrativa
 • Coordinació dels procediments administratius amb la regidoria de Noves Tecnologies
 • Padró Municipal d'Habitants
 • Registre d'Unions Estables de Parella
 • Tramitació del DNI
 • Altres afers relacionats

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament, amb el suport de la Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació en la majoria dels casos:

 • Conveni per a la implantació d’un sistema intercomunicat de registres de les administracions públiques a Catalunya. Exp.17/2007
 • Conveni per la realització de tràmits telemàtics amb el certificat digital, e-tram, amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Exp. 348/06-AD569. En col·laboració amb la Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació.
 • Conveni per a la prestació del servei de notificació electrònica “e-NOTUM”, amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Exp. 282/2011-AD189.
 • Conveni per a la prestació dels serveis de preservació de documents electrònics “i-ARXIU”, amb l’Agència Catalana de Certificació (CATcert). Exp. 283/2011-AD169.
 • Conveni marc d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques (via oberta), amb el Departament de Governació i Administracions Públiques, Localret, Ajuntament de Barcelona. Exp. 305/2009-AD169.
 • Plans d’ocupació, convenis amb el Servei d’Ocupació Català (SOC)
 • Convenis per programes mixtes de treballs promoguts pel SOC.
 • Conveni amb l’Agència Catalana de la Certificació, per la prestació de serveis de certificació digital IDCAT. Exp. 280/2006-AD003
 • Conveni de col·laboració TIC, Ciutats Digitals, actuació a l’Alt Pirineu digital@Tremp. Exp. 416/2008-AD620
 • Conveni col·lectiu del Personal Laboral.
 • Acord de condicions de treball del Personal Funcionari.
Regidor: Antoni Flores Ardiaca

Àrea 1 Administració: Correspon al 1r. tinent d’alcalde, Josep Maria Puigarnau Peró, i s’hi adscriu aquesta regidoria

Des de l’Àrea d’Hisenda es treballa per facilitar el compliment  dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del servei dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, en col·laboració amb l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

El tributs municipals , siguin impostos, taxes o contribucions especials estan  regulats a les corresponents ordenances fiscals.

Entre les funcions principals que es porten a terme, destaquen:

HISENDA

 • Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics
 • Inspecció tributària
 • Coordinació econòmica dels ens dependents
 • Planificació i control d’ingressos i despeses
 • Control d’estabilitat pressupostària
 • Recaptació municipal
 • Informatització municipal
 • Censos i padrons tributaris

PATRIMONI

 • Gestió, conservació i defensa del patrimoni municipal
 • Inventari de béns
 • Altres afers relacionats

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Gestió de la subvenció per les obres d’urbanització de RENFE
 • Conveni per a la instal·lació d’una estació meteorològica (EMA) dins de la finca municipal, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Exp. 308/2011-AD886.
 • Conveni per la cessió d’un habitatge a la Facultat de Medicina i Infermeria de l’UDL, pels estudiants en pràctiques. Exp. 248/2009-AD353.
Regidor: Josep Maria Puigarnau Peró

Àrea 1 Administració: Correspon al 1r. tinent d’alcalde, Josep Maria PUIGARNAU PERÓ, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

La regidoria de promoció local ofereix diversos serveis i accions orientades a fomentar el desenvolupament econòmic de Tremp i la comarca. A grans trets gestiona:

 • Borsa de Treball: per afavorir el contacte entre empreses i possibles treballadors/es
 • Projecte de dinamització comercial del Pallars Jussà: per donar notorietat al comerç de proximitat i afavorir el seu desenvolupament, així com per sensibilitzar la població del paper d'aquest sector en la qualitat de vida dels pobles i ciutats.
 • Programa Al  teu gust, aliments del Pallars: projecte integral per posar en valor els productes agroalimentaris del territori. Més info: www.alteugust.com
 • Campanya Pallars, Terra de Corder: campanya transversal per posar en valor el corder xisquet, raça autòctona del Pallars.
 • Dispositiu d'inserció socio laboral Treiem-ne més profit: projecte que treballa amb persones en situació de risc d'exclusió social, amb l'objectiu d'empoderar-les per a la seva inserció al mercat laboral. I alhora, aquest projecte gestiona, les restes alimentàries de les grans superfícies que col·laboren amb el projecte.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

 • Accions i iniciatives de promoció de diverses activitats econòmiques
 • Coordinació dels ajuts a l’habitatge (Pla de Barris)
 • Mediació per al lloguer d’habitatges
 • Suport a la inserció laboral i itineraris d’inserció laboral

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni amb la Direcció General de Qualitat de l’Edificació per l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges (Pla de Barris). Exp. 273/2005-AD610. En col·laboració amb la Regidoria d’Obres.
 • Conveni per la promoció de l’accessibilitat a les comunitats de vivendes Valldeflors. Exp. 374/2009-AD707. En col·laboració amb la Regidoria d’Obres i Urbanisme.
 • Conveni per la utilització d’un espai al Tarraquet per la delegació a Tremp de la cambra del Comerç de Lleida. Exp. 390/2014-AD805.
 • Conveni per a la gestió de l’oficina de turisme amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 197/2013-PE261.
 • Convenis de col·laboració per al projecte “Treball a les 7 Comarques”. 361/2014-PE108.
 • Conveni per la formació i incorporació de les PIMEC a les noves tecnologies. Exp 190/2011-AD375. En Col·laboració amb la Regidoria de Promoció Local i la Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació.
 • Convenis de la Borsa d’Habitatge: Oficina , Programa de Mediació Social i Borsa. Exp. 150/2014-PE403.
Regidor: Josep Maria Puigarnau Peró

Àrea 1 Administració: Correspon al 1r. tinent d'alcalde, Josep Maria PUIGARNAU PERÓ, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s'efectuen:

 • Organització i coordinació de les fires que s'organitzin

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l'Ajuntament:

 • Conveni per la representació comarcal a les fires del sector turístic. Exp. 19/2009-PE260.
 • Convenis amb les associacions de comerciants per promoure el comerç a Tremp i col·laborar amb les fires.
Regidor: Francesc Castells Garcia

Àrea 1 Administració: Correspon al 1r. tinent d’alcalde, Josep Maria Puigarnau Peró, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

La regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació té com a principal objectiu dinamitzar i impulsar el teixit productiu, empresarial i social del municipi a través de l'increment de l´ús d'Internet i la tecnologia. Es treballa en diverses línies d'actuació:

 • Millora de la informàtica interna (xarxa, maquinari i aplicacions corporatives).
 • Millora de les comunicacions entre equipaments municipals.
 • Xarxa de fibra òptica i operadors de telecomunicacions.
 • Col·laboració amb els projectes d'administració electrònica impulsat pel Consorci AOC, la Diputació de Lleida i altres institucions. Projectes com el gestor d'expedients, interoperabilitat entre administracions, e-tram, e-notum etc.
 • Impuls de l'administració electrònica al ciutadà: Estendre l'ús de les noves tecnologies i utilitzar-les per millorar l'eficàcia de les relacions amb l'administració.
 • Dinamització digital a través de la formació i la facilitat d'accés a les xarxes de comunicacions i d'Internet a través dels Punts d'Accés a Internet (Punt Tic).
 • Impuls de la web municipal de l'Ajuntament de Tremp.
 • Impuls de la web participativa i associativa: Tremp.cat
 • Col·laboració amb la regidoria de Comunicació en l'elaboració de material divulgatiu, butlletins etc.
 • Promoció de l'ús del certificat digital personal idCAT a través del conveni en el que l'Ajuntament de Tremp n'és entitat col·laboradora.

Encàrrecs específics que s'efectuen:

 • Implementació de la tecnologia
 • Coordinació dels procediments administratius amb la regidoria de Règim Intern
 • Informatització de processos municipals
 • Col·laboració amb les regidories municipals per implementar la informatització dels serveis

 

Regidora: Maria Pilar Cases Lopetegui

Àrea 2 DESENVOLUPAMENT: Correspon al 2n tinent d’alcalde, Antoni FLORES I ARDIACA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s'efectuen:

 • Policia local
 • Seguretat ciutadana i protecció civil
 • Vigilància i protecció d'espais públics
 • Ordre públic
 • Protecció civil
 • Junta Local de Seguretat
 • Policia administrativa en relació amb el compliment de les ordenances, bans i resta de disposicions municipals
 • Control de les activitats recreatives i espectacles a l’aire lliure (seguiment coordinat amb la Regidoria d'Obres, Serveis i Urbanisme)
 • Registre d'animals de companyia
 • Col·laboració amb la regidoria de Salut i Benestar amb la retirada de gossos i controls en matèria de salut
 • Indigents i persones amb risc d'exclusió. En col·laboració amb la Regidoria d’Igualtat i Cohesió Social
 • Altres assumptes relacionats

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l'Ajuntament:

 • Conveni amb la Direcció General de Trànsit per a la regulació de la travessera de Tremp. Exp. 480/91 ADEF 04/33/94.
 • Conveni de regulació del Trànsit amb el Servei Català de Trànsit. Exp. 283/1999
 • L’accés a les bases de dades d’identificació d’animals de companyia. Exp. 118/2006-RN711 i Exp. 639/93-RN716, en col·laboració amb la Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació.
 • Conveni per a efectuar pràctiques de tir a l’AGBS. Exp. 18/2007-RN705
 • Conveni amb el Departament d’Interior per l’establiment d’un correu electrònic com a mitjà preferent per als avisos i comunicat del CECAT. Exp. 54/2010-RN713
 • Convenis de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia amb el Departament d’Interior, Servei Català de Trànsit. Adhesió a la “Xarxa de rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. Connexions amb els sistemes d’informació policial i Cessió d’ús d’un programari de suport a la policia local com el SIPCAT. Exp. 431/2013-RN717.
Regidor: Antoni Flores Ardiaca

Àrea 2 DESENVOLUPAMENT: Correspon al 2n tinent d’alcalde, Antoni FLORES I ARDIACA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

MANTENIMENT

 • Obres de conservació i manteniment de la via pública, dels serveis públics d’aigua, llum, gas, clavegueram i altres no atribuïts a un altre regidor.
 • Control i supervisió de les obres municipals de conservació (inclou execució obres de supressió barreres arquitectòniques).
 • Manteniment i conservació dels immobles i infraestructures  municipals i del mobiliari urbà.
 • Neteja viària. En coordinació amb la Regidoria d’Obres i Urbanisme i la Regidoria de Serveis.
 • Col·laborar en les tasques d’organització del personal propi d’aquesta àrea (obres, serveis, neteja, jardineria). En coordinació amb la Regidoria d’Obres i Urbanisme i la Regidoria de Serveis.
 • Parc mòbil de vehicles i maquinària

 

MOBILITAT I VIA PÚBLICA

 • Vies de comunicació i senyalització urbana
 • Ordenació del trànsit i aparcaments públics
 • Plans de mobilitat
 • Circulació vial
 • Serveis de taxi i Transport públic de viatgers
 • Mercat setmanal. En col·laboració amb la Regidoria de Promoció Local.
 • Ocupació de la via pública amb la col·locació de taules, cadires, quioscs i establiments de venda de caràcter provisional, així com en matèria de concessió de guals, instal·lació de cartells i rètols, col·locació de marquesines, de veles, aparcaments de minusvàlids i col·locació de pivots.

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’ajuntament:

 • Conveni per la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària, amb el Servei Català de Trànsit. Exp. 301/2010-AD157

 

Regidor: Antoni Flores Ardiaca

Àrea 2 DESENVOLUPAMENT: Correspon al 2n tinent d’alcalde, Antoni FLORES I ARDIACA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

 • Coordinar les tasques de neteja viària, conservació i manteniment d’immobles en col·laboració amb la Regidoria de Mobilitat, Via Pública i Manteniment.
 • Coordinar l’organització del personal propi d’aquest àrea (obres, serveis, neteja, jardineria, juntament amb el regidor d’Obres)
 • Coordinar amb l’empresa municipal d’aigües i la gestió de les EDAR
 • Coordinació dels Serveis públics d’aigua, llum, gas, clavegueram i altres no atribuïts a un altra regidoria. En col·laboració amb la Regidoria d’Obres
 • Recollida, abocament i dipòsit de residus
 • Participar en el seguiment de la construcció i gestió dels serveis comarcals del RSU, planta de compostatge i deixalleria. En coordinació amb la Regidoria d’Obres
 • Expedients sancionadors en matèria de residus industrials, excloent les deixalles i els residus sòlids urbans.
 • Depuració d’aigües residuals (Excepte les encarregades a la Regidoria de Recursos Naturals i Municipi)

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni amb FECSA. Exp. 31/1987. Conjuntament amb la Regidoria d’Hisenda
 • Conveni amb la Direcció General de Transports per a la instal·lació de marquesines. Exp. 294/98 ADEF 10/25/99.
 • Conveni amb Consorci Localred i Flash10 Fibre Optics Net SA, per construir xarxa avançada telecomunicacions. Exp. 416/2000-AD314
 • Contracte programa per la prestació del servei d’aigua potable amb GIACSA. Exp. 391/2008-AD366.
 • Conveni amb l’Ajuntament de Talarn per al subministrament d’aigua potable a la zona de la carretera de Pont de Montanyana i altres disseminats. Exp. 203/2001-0U85. Exp. 165/2014-AD303.
 • Convenis per l’adequació, millora i posada en marxa de l’estació de ferrocarrils i autobusos de Tremp. Exp. 247/2006-OU004
 • Establiment d’un model de gestió de residus municipals en l’àmbit de tres comarques. Exp. 147/2003 i 457/2000. En coordinació amb la Regidoria de Recursos Naturals i Municipi
 • Projecte pilot de desenvolupament d’un visor cartogràfic de dades municipals amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Exp. 323/2014OU014.
Regidor: Antoni Flores Ardiaca

Àrea 2 DESENVOLUPAMENT: Correspon al 2n tinent d’alcalde, Antoni FLORES I ARDIACA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

OBRES

 • Control i supervisió de les obres municipals, excepte les de manteniment.
 • Seguiment i participació en la construcció i gestió dels serveis comarcals del RSU, planta de compostatge i deixalleria, en coordinació amb la Regidoria de Serveis.
 • Coordinar l’organització del personal propi d’aquest àrea (obres, serveis, neteja, jardineria, juntament amb el regidor de Serveis)
 • Manteniment de parcs i jardins

URBANISME

 • Formulació, tramitació i execució de plans i altres instruments d’ordenació i gestió urbanística (d’aquesta matèria l’alcaldessa es reserva el planejament i la gestió)
 • Intervenció administrativa en el règim del sòl
 • Disciplina urbanística: llicència, ordres d’execució, ruïnes, infraccions urbanístiques entre altres
 • Llicències urbanístiques: tramitació de les llicències urbanístiques
 • Coordinar la tramitació d’obertura d’establiments: llicències ambientals i les activitats sotmeses al règim de comunicació, controls periòdics i revisions de les llicències atorgades, amb el suport de les Regidories de Seguretat Ciutadana i de Recursos Naturals.
 • Coordinació dels tràmits de les autoritzacions ambientals en col·laboració amb la Regidoria de Recursos Naturals.

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni amb Departament d’economia, finances i planificació per validar el certificat d’inscripció que emet el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya a les licitacions municipals. Exp. 452/99-82
 • Conveni amb la Direcció General de Qualitat de l’Edificació per l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges (Pla de Barris). Exp. 273/2005-AD610. En col·laboració amb la regidoria de Promoció Local pel que fa a les obres d’àmbit municipal
 • Conveni per la promoció de l’accessibilitat a les comunitats de vivendes Valldeflors. Exp. 374/2009-AD707, en col·laboració amb la Regidoria de Promoció Local
Regidor: Antoni Flores Ardiaca

Àrea 2 DESENVOLUPAMENT: Correspon al 2n tinent d’alcalde, Antoni FLORES I ARDIACA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

RECURSOS NATURALS

 • Educació ambiental
 • Agenda 21 local
 • Gestió de recursos naturals
 • Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia...)
 • Administració, gestió i aprofitament dels recursos forestals, cinegètics i pesquers
 • Agricultura i desenvolupament rural
 • Depuració d’aigües residuals (excepte les encarregades a la Regidoria de Serveis)
 • Control atmosfèric
 • Gestió, direcció i control del medi ambient
 • Càmeres paisatgístiques destinades al control de la fauna
 • Participació en d’expedients de llicències ambientals i autoritzacions ambientals
 • Definició de criteris i polítiques relacionades amb l’àmbit de les plantacions i de la conservació de parcs i jardins.
 • Col·laborar amb la Regidoria de Serveis en expedients sancionadors en matèria de residus industrials, excloent les deixalles i els residus sòlids urbans.
 • Acords de custòdia. En col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni.
 • Política mediambiental i altres activitats relacionades no delegades a favor d’un altre regidor

MUNICIPI

 • Plans de desenvolupament del territori. En col·laboració amb altres regidories
 • Problemàtica general del municipi i de forma especial les relacions amb els nuclis de població dels extingits municipis incorporats a TREMP
 • Altres afers relacionats
 • Coordinació de la prestació de serveis als nuclis agregats de Tremp, amb altres regidories, especialment la de Serveis

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni amb la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya per a l’elaboració d’un pla de gestió d’un espai natural a les serres de Gurp, el Castellet, Sant Gervàs i la Vall alta de Serradell. Exp. 285/99.
 • Adhesió a la Carta de les ciutats i les viles d’Europa cap a la sostenibilitat (Carta d’Aarlborg). Exp. 356/98
 • Conveni amb el Laboratori d’Anàlisis i Fertilitat de Sòls. Exp. 488/97-126
 • Conveni amb Departament Agricultura Ramaderia i Pesca per redactar el programa anual de millores per la conservació i el manteniment de boscos d’utilitat pública propietat de l’Ajuntament de TREMP i execució de les mateixes.  136/99-185
 • Conveni amb el PAS, Amics del Camí- Serveis de Participació i Sostenibilitat, per a la recuperació de camins. Exp. 386/06-RN205.
 • Acord de custòdia amb l’associació Lo Trencalòs, per a la creació d’un punt d’alimentació suplementària. Exp. 354/2007-AD869.
 • Conveni amb la Societat Espanyola d’Ornitologia per la conservació de l’ornitofauna i els seus habitats. Exp. 299/2005
 • Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana per la preservació del Cranc. Exp. 174/2010-RN014
 • Acord de custòdia de finques per la gestió de l’espai fluvial de la Noguera Pallaresa, amb l’Estació Biològica del Pallars Jussà (EBPJ). Exp. 388/2009-AD212 en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni i l’EMD de Vilamitjana.
 • Acord de cessió d’una finca d’ENDESA, al canal de Gavet pel programa del Cranc. Exp. 298/2010-AD868. En col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni
 • Acord de custòdia del Casal dels Voltors i finques de la Terreta, per l’estudi i divulgació del patrimoni de la zona, amb l’Estació Biològica del Pallars Jussà (EBPJ). Exp. 388/2009-AD212.
 • Conveni de cooperació amb Forestal Catalana S.A. pel qual passa a ser mitjà propi per la gestió forestal. I les encomanes de gestió que sorgeixin, com ara la protecció, i conservació del cranc. Exp. 155/2014-RN203.
 • Acord marc de custodia a la zona de Gurp i Sant Adrià amb l’empresa TORRES. Exp. 296/2011-RN203 
Regidora: Rosa Maria Melines Rius

Àrea 3 CULTURA

La regidoria de cultura de l'Ajuntament de Tremp s'encarrega de:

  • Programar espectacles d'arts escèniques: teatre, dansa, circ i música
  • Preservar, gestionar i difondre el patrimoni cultural del municipi
  • Col·laboració a través de convenis amb entitats culturals com La Casa del Sol Naixent, l'Orfeó de Tremp, Xarxa o Mostremp.
  • Mantenir i conservar els edificis culturals 
  • Difondre la programació cultural i totes les notícies que se'n deriven
  • Suport econòmic a projectes culturals de les entitats i empreses culturals del municipi amb una línia de subvencions anuals.
  • Preservar i difondre les tradicions del municipi: el ball del Contrapàs, els Gegants, l'Escudellada, la processó de Divendres Sant, entre d'altres.

  Des d'aquesta regidoria també es gestionen i dinamitzen els equipaments:

   

   

  Regidor: Leo Melgarejo Giraldo

  Àrea 3 CULTURA

  La regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament de Tremp s'encarrega de:

  • Gestionar l'Escola Bressol Municipal Estel
  • Gestionar l'Escola Municipal de Música
  • Participar en els Consells Escolars dels centres educatius del municipi
  • Col·laborar en l'aportació de propostes i finançament del Pla de Suport a l'Educació (gestionat pels Serveis Educatius al Pallars)
  • Organitzar el Cicle de Teatre a les Escoles
  • Mantenir i conservar els edificis del CEIP Valldeflors, CEIP Espluga de Serra i Escola Bressol Estel
  • Suport econòmic a projectes educatius dels centres del territori i AMPES amb una línia de subvencions anuals.
  • Organització de cursos d'estiu amb la Universitat de Lleida
  • Cessió de local i manteniment del mateix per al Centre de Formació d'Adults de Tremp
  • Conveni de col·laboració amb l'Entorn d'Aprenentatge de Tremp

  NOM DEL CENTRE

  ADREÇA

  TELÈFON

  Academia General Bàsica de Suboficiales Ctra. Talarn s/n  25640 TREMP 973 658600
  Llar  d’Infants  Municipal Estel Av. Espanya,  7 baixos - 25620 TREMP 680 291095
  Llar d’Infants Els Minairons Vivendes RENFE 11/12 - 25620 TREMP 973 652690
  Llar d’Infants Ma Immaculada C/ Hospital, 16 - 25620 TREMP 973 650235
  Escola Valldeflors C/ Tarragona, 37 - 25620 TREMP 973 652775
  Col.legi Ma Immaculada C/ Hospital, 16 - 25620 TREMP 973 650235
  CEIP Espluga de Serra C/ Únic  - 25683 ESPLUGA DE SERRA 973 252403
  INS Tremp Av. Bisbe Iglesias, 5 - 25620 TREMP 973 650836
  Centre de Formació d'Adults Edifici El Cub - Psg. de la Conca de Tremp, s/n 973 652066
  ECA Pallars Carretera C-13 Km.-  25633 PUIGCERCÓS 973 252 394
  Servei Educatiu del Pallars
  Av. Bisbe Iglesias, 5 - 25620 TREMP 973 654 834
  Escola Municipal de Música Carrer Josep Rossel 8-10 - 25620 TREMP 973 651061
  Entorn d'Aprenentatge de Tremp Av. Bisbe Iglesias, 5 - 25620 TREMP 973 654 834
  Escola Oficial d'idiomes Lleida- EOI Av. Bisbe Iglesias, 5 - 25620 TREMP 973 65 08 36

  Regidora: Anna Martínez Cortés

  Encàrrecs específics que s’efectuen:

  • Ràdio i TV municipal
  • Pàgina web
  • Butlletí municipal
  • Plafons municipals
  • Veu pública
  • Manual d’identificació visual
  • Xarxes socials
  • Altres afers relacionats

   

  Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

  • Acord de cooperació en matèria de televisió transfronterera en llengua catalana, amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació GEN CAT, el Govern d'Andorra i els Ajuntaments de La Seu d'Urgell, Sort, El Pont de Suert, La Pobla de Segur i Puigcerdà. Exp. 222/2010-AD372
  Regidor: Francesc Castells Garcia

  Àrea 3 CULTURA: Correspon a la regidora, Rosa MELINES I RIUS, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

  L'Ajuntament de Tremp, a través de la Regidoria d'Esports, organitza tot un seguit de cursos durant l'any, entre les que es destaquen:

  • Hivern:Gimnàstica de manteniment, aeròbic en diferents nivells, Ioga, Thai-Chi, pilates, natació per a nens i per adults, patinatge, futbol, bàsquet etc.
  • Estiu: Aeròbic a l'aire lliure, gimnàstica de manteniment, natació pera tots els nivells, acqua-fitness entre d'altres.


  Alhora també participa i col·labora en altres activitats com la Triatló del Pallars,  la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, el campus de bàsquet, la Festa de l'Esport, Caminada de les Carenes i en les activitats i actes que les entitats i associacions esportives organitzen.

  Més informació a la web: http://www.tremp.cat/esports

  Encàrrecs específics que s’efectuen:

  • Equipament esportius i serveis relacionats amb l’esport
  • Pavelló del Joncar i zona d’equipaments esportius a l’aire lliure
  • Pavelló del Casal
  • Camp de Futbol Pedra Santa
  • Piscines municipals
  • Pistes esportives del Pinell
  • Altres instal·lacions esportives
  • Coordinació d’activitats esportives en general

  Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

  • Conveni amb l’ajuntament de la Pobla de Segur per la posada en comú dels equipaments i serveis dels patronats municipals d’esports d’ambdós poblacions. Exp. 310/06-AD359
  • Conveni amb el Consell Esportiu del Pallars Jussà, CEIP Valldeflors, CE Maria Immaculada i IES Tremp, per la promoció de l’Esport a l’Escola. Exp. 290/08-AD173
  • Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES), de la Secretaria general de l’Esport. Exp. 381/09-AD173 
  Regidor: Leo Melgarejo Giraldo

  Àrea 3 CULTURA

  Encàrrecs específics que s’efectuen:

  • Activitats relacionades amb la joventut, especialment pel que fa a la coordinació de polítiques de transversals
  • Joventut i associacionisme
  • Equipaments públics destinats a serveis a la joventut
  • Alberg municipal
  • Esplais i campaments juvenils
  • Camps de treball i campaments

  PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025: Document que descriu les línies a treballar en matèria de joventut a nivell municipal els propers anys. DESCARREGA-TE'L FENT CLIC.

  Regidor: Leo Melgarejo Giraldo

  Àrea 3 CULTURA

  La regidoria de festes de l'Ajuntament de Tremp s'encarrega de:

  • Organitzar la revetlla de Cap d'Any
  • Organitzar la festa del Carnestoltes de Tremp
  • Organitzar la festa de Sant Bonifaci
  • Organitzar la revetlla de Sant Joan
  • Organitzar el cicle d'activitats d'estiu Nits a la Fresca
  • Organitzar la Festa Major de Tremp
  • Difondre la programació festiva i totes les notícies que se'n deriven
  • Suport econòmic a les festes majors dels nuclis agregats al municipi amb una línia de subvencions anuals.
  • Gestionar els serveis que es deriven de les festes (barres de bar, guardarroba, venda de gots, plats de carnestoltes, etc.)

  La regidoria de festes compta amb el suport inestimable dels membres voluntaris de la Comissió de Festes, un grup de nois i noies de Tremp que treballen de forma desinteressada per tal que les jornades festives a Tremp siguin per a tothom.

  Regidor: Josep Maria Puigarnau Peró

  Àrea 4 SERVEIS PERSONALS: Correspon al 3r tinent d’alcalde, Francesc CASTELLS I GARCIA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

  Encàrrecs específics que s’efectuen:

  • Coordinació dels serveis sanitaris i veterinaris  en general
  • Consum
  • Serveis hospitalaris i assistencials
  • Control alimentari: gestió de les autoritzacions i controls de les condicions higiènic sanitàries dels aliments, d’establiments minoristes de carn fresca, menjars preparats, menjadors col·lectius entre altres
  • Control, seguiment de l’aigua per al consum (això no obstant el  manteniment de la xarxa d’aigua potable correspondrà a la Regidoria de Manteniment).
  • Control de la legionel·la: torres de refrigeració i condensadors evaporatius, fonts públiques i programes de control sistemes d’aigua sanitària en edificis municipals
  • Sanitat ambiental: salubritat d’edificis i locals destinats a habitatges o llocs de convivència humana.
  • Col·laboració amb altres regidories en temes de salut i consum, especialment amb la Regidoria d’Urbanisme, Obres i la Regidoria de Serveis pel que fa a l’atorgament de llicències d’activitats, salubritat d’edificis i habitatges.
  • Coordinació i direcció de programes de desratització, desinfecció, desinsectació i control i vigilància dels animals així com la retirada de gossos i el control de vacunacions. En col·laboració amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana
  • Cementiri, policia sanitària mortuòria i serveis funeraris
  • Educació sanitària i protecció de la salut
  • Control de piscines d’ús públic
  • Coordinació dels programes de salut escolar
  • Previsió de riscos laborals
  • Consultoris locals dels nuclis.

   

  Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

  • Conveni per al desenvolupament del programa de salut Thao. (Exp.340/10-PE312) en col·laboració amb la regidoria d’Esports.
  • Convenis amb la Generalitat de Catalunya en matèria de Salut per la prestació del servei de control alimentari i sanitari.
  • Empresa mixta: Serveis Funeraris Tremp, SL
  Regidora: Rosa Melines Rius

  Àrea 4 SERVEIS PERSONALS: Correspon al 3r tinent d’alcalde, Francesc CASTELLS I GARCIA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

  Encàrrecs específics que s’efectuen:

  • Promoció de la dona
  • Habitatges de protecció pública
  • Integració d’immigrants i de persones amb necessitats especials
  • Voluntariat social
  • Activitats de cooperació i solidaritat relacionades
  • Programa d’igualtat i protocol de l’assetjament
  • Comissió d’igualtat
  • Col·laboració amb la Regidoria de Salut i la Regidoria de Benestar en els convenis de promoció d’hàbits saludables, alimentació i salut

  Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

  • Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Tremp
  • Protocol de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe de l’Ajuntament de Tremp
  • Conveni de col·laboració en el projecte “Treiem-ne més profit” d’aprofitament d’aliments per la distribució social, amb l’Associació de dones Rosa d’Abril”. Exp. 369/2012-PE302.
  • Conveni de donació de productes alimentaris amb BON PREU, SAU. Exp. 369/2012-PE302
  • Convenis de col·laboració per programes relacionats amb la salut i l’alimentació i la promoció local, amb la “Fundació Alicia” Ex. 264/2014-PE110.
  Regidora: Rosa Melines Rius

  Àrea 4 SERVEIS PERSONALS: Correspon al 3r tinent d’alcalde, Francesc CASTELLS I GARCIA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

  Encàrrecs específics que s’efectuen:

  • Targetes d’aparcament per a persones amb disminució
  • Servei de teleassistència domiciliaria
  • Relacions amb les diferents associacions i entitats d’abast  sanitari: Creu Roja, Parròquia, Càritas, Casal d’Avis, Fundació Fiella, i altres
  • Drogodependències
  • Tercera Edat
  • Supressió de barreres arquitectòniques. Això no obstant, l’execució correspondrà a la Regidoria d’Obres
  • Altres afers relacionats

  Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

  • Declaració la ciutat i les persones amb disminució. Exp. 319/95. Adef. 29/18/95
  • Conveni amb la Fundació Privada per a la Qualitat de Vida i l’Envelliment. Exp. 302/97
  • Conveni marc amb la Creu Roja. 357/96
  • Conveni per la utilització d’un espai al Tarraquet amb la Fundació Gresol Projecte Exp. 390/2014-AD805.
  Regidor: Anna Martínez Cortés

  Àrea 4 SERVEIS PERSONALS

  Encàrrecs específics que s’efectuen:

  • Participació ciutadana
  • Actuacions destinades a implementar la transparència. En col·laboració amb la Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació
  • Centre Cívic
  • Suport a les entitats del municipi
  • Gestió de la plataforma “tremp.cat”.

   

  Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

  • Conveni amb la Universitat de Lleida per impartir cursos de formació contínua (Curs en participació ciutadana). Exp. 242/10-AD579. En col·laboració amb la Regidoria d’Educació

  Document Actions