al contingut a la navegació Informació de contacte

Hisenda i Patrimoni

Regidor: Sílvia ROMERO GALERA

Àrea 1 Administració: Correspon a la 2n. tinenta d’alcaldia, Maria Alba Moré Carrera, i s’hi adscriu aquesta regidoria

Des de l’Àrea d’Hisenda es treballa per facilitar el compliment  dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del servei dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, en col·laboració amb l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

El tributs municipals , siguin impostos, taxes o contribucions especials estan  regulats a les corresponents ordenances fiscals.

Entre les funcions principals que es porten a terme, destaquen:

HISENDA

 • Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics
 • Inspecció tributària
 • Coordinació econòmica dels ens dependents
 • Planificació i control d’ingressos i despeses
 • Control d’estabilitat pressupostària
 • Recaptació municipal
 • Informatització municipal
 • Censos i padrons tributaris

PATRIMONI

 • Gestió, conservació i defensa del patrimoni municipal
 • Inventari de béns
 • Altres afers relacionats

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni per a la instal·lació d’una estació meteorològica (EMA) dins de la finca municipal, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. 
 • Conveni per la cessió d’un habitatge a la Facultat de Medicina i Infermeria de l’UDL, pels estudiants en pràctiques.