Sou a: Inici / Convocat el Ple de juny

Convocat el Ple de juny

Tindrà lloc el dia 1 de juny a les 19h. Els ciutadans que ho desitgin podran assistir-hi respectant la distància mínima entre persones i amb mascareta.També es podrà seguir en directe a través del canal youtube de l'Ajuntament.
DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Sessió: Ordinària    

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  01-06-2020  19.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. X2019003299. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 23.12.2019

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

3.- EXP. X2020000051, EXP.X2020000280 I EXP. X2020000407. ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELS DIES 15.01.2020, 05.02.2020 I 19.02.2020

4.- EXP. X2020000204. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP, I INFORME DE MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2019.

5.- EXP. X2020000408. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019. DONAR COMPTE.

6.- EXP. X2020000813. DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019.

7.- EXP. X2020000748. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2020.

8.- EXP. X2020000675. MODIFICACIÓ NÚMERO 5 DEL PRESSUPOST 2020. APROVACIÓ INICIAL.

9.- EXP. X2020000617. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 4.12 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA 2020. APROVACIÓ PROVISIONAL.

10.- EXP. X2020000532. INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE TREMP PER A L'ANY 2020.

11.- EXP. X2020000558. SOL•LICITUD COMPATIBILITAT CFR. APROVACIÓ.

12.- EXP. X2020000802. CONVENI DE COL•LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 2020-2023.

13.- EXP. X2020000383. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL CONSUM D’ALCOHOL A LA VIA PÚBLICA. APROVACIÓ INICIAL.

14.- EXP. X2020000811. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 POUM. SANTA ENGRÀCIA MODIFICACIÓ DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA CLAU 1C - SUBCLAU P. APROVACIÓ INICIAL.

15.- EXP. X2019000476. DOCUMENT DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM). ACTUALITZACIÓ.

16.- EXP. X2019000163. PROTECCIÓ CIVIL 2019. RATIFICACIÓ ACTIVACIÓ DEL 12/12/2019 I DE DESACTIVACIÓ DEL 13/12/2019 DEL PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL PER VENTADES.

17.- EXP. X2020000735. SOL•LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA AL PALLARS.

18.- EXP. X2020000384. PROPOSTA SOBRE EL PLA D'INVERSIONS MUNICIPALS (2020-2022), PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

19.- EXP. X2020000385. PROPOSTA SOBRE ELS PRESSUPOSTOS 2020 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. COMIOLS. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

20.- EXP. X2020000386. PROPOSTA SOBRE ELS PRESSUPOSTOS 2020 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. REGADIU DE LA CONCA DE TREMP. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

21.- EXP. X2020000387. PROPOSTA SOBRE ELS PRESSUPOSTOS 2020 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CENTRE DE DIA DE TREMP. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

22.- EXP. X2020000390. MOCIÓ PER FER FRONT A LA DESPOBLACIÓ, L'ENVELLIMENT I LA MANCA D'OPORTUNITATS EN EL MEDI RURAL, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

23.- EXP. X2020000392. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LES RODALIES DE LLEIDA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT

24.- EXP. X2020000393. MOCIÓ SOBRE EL PARC DE BOMBERS DE TREMP I LA REGIÓ D'EMERGÈNCIES DEL PIRINEU, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

25.- EXP. X2020000200. MOCIÓ EN CONTRA DEL DECRET DIGITAL, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JXT I ERC.

26.- EXP. X2020000678. MOCIÓ SOBRE LES MESURES ECONÒMIQUES I FISCALS A ADOPTAR PER L'AJUNTAMENT DE TREMP DAVANT LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA CREADA PEL COVID19, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

27.- EXP. X2020000801. MOCIÓ SOBRE MÉS MESURES ECONÒMIQUES I FISCALS A ADOPTAR PER L’AJUNTAMENT DE TREMP DAVANT CRISI ACTUAL, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

28.- EXP. X20200000820. MOCIÓ PER UNA RECUPERACIÓ SOCIECONÒMICA DES DE LA PROXIMITAT, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JXT I ERC.

29.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDESSA, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTIN DELEGACIONS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES.

Podeu seguir la sessió en directe al canal youtube de l'Ajuntament. 

https://www.youtube.com/channel/UCQ2P7PZ0TBZyqJ3BN5ecZEQ

Accions del document