Sou a: Inici / Informació relativa als Tributs Locals

Informació relativa als Tributs Locals

Decret de mesures publicades al BOE per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida publica al BOE de 18 de març de 2020 del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i s’acorda el següent:

Primer- Queda modificat el calendari de la primera cobrança de 2020, que afectava a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i taxes municipals, 
En conseqüència es perllonga fins a 25 de maig de 2020 el cobrament en voluntària de la primera cobrança de 2020. Per tant, no es procedirà a la càrrega dels rebuts domiciliats que estava prevista pel 30 de març de 2020. La nova data de càrrega de rebuts domiciliats es trasllada a 21 de maig de 2020.

Segon
-  S’amplia fins a 30 d’abril de 2020 les actuacions següents en els procediments vigents en data d’avui:

  • Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions 
  • Terminis de pagament a resultes de la notificació de la providència de constrenyiment 
  • Els venciments de fraccionaments i aplaçaments concedits
  • Tràmits d’audiència, presentació de recursos contra les diligències d’embargament, sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, al·legacions en procediments sancionadors, rectificació d’errors materials que no hagin conclòs en data 18 de març de 2020.
  • En seu de procediment administratiu de constrenyiment no s’executaran les garanties de cap tipus que afectin als procediments en vigor.

Tercer- S’amplia fins a 20 de maig de 2020 les actuacions següents que s’iniciïn a partir de 18 de març de 2020:

  • Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions 
  • Terminis de pagament a resultes de la notificació de la providència de constrenyiment 
  • Els venciments d’aplaçament i fraccionament
  • Els terminis relacionats amb les subhastes ara en tràmit a què es refereix els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació.
  • Atenció de requeriments, diligències d’embarg, tràmits d’al·legacions o audiència.

Quart- El període comprès entre el 18 de març i 30 d’abril no computarà als efectes dels terminis establerts en l’article 66 de la LGT ni tampoc als terminis de caducitat.
S’acreditarà fins a 30 d’abril de 2020 un sol intent de notificació en les notificacions del recurs de reposició.

Cinquè- Oportunament s’anunciarà l’inici de la segona cobrança.

Sisè- Es mantenen en vigor les entregues mensuals a compte a favor dels ajuntaments i d’altres ens que tenen delegada la recaptació ja aprovades a l’inici d’aquest exercici. Alhora es mantindrà la concessió de bestretes extraordinàries.

Accions del document