Sou a: Inici / Notícies / Convocat el Ple per al dilluns 2 d'octubre

Convocat el Ple per al dilluns 2 d'octubre

Consulteu l'ordre del dia al cos de la notícia

Sessió: Ordinària    

Lloc: Ajuntament de Tremp.

Data i hora:  02-10-2017,  20.00 hores.

 

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria                                       

I.A) Actes i despatx d’ofici.                                

I.A1-  EXP. 2017/379-AD010. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 17.07.2017.

I.A. EXP. 2017/377, 388 i 437-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dels dies 12.07.2017, 26-07-2017 i 14.09.2017).

I.B)  Àrea 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2017/414-AD130. Declaració institucional davant dels atemptats comesos a Barcelona el 17.08.2017. Ratificació.

I.B2- EXP. 2011/135-AD859. Arrendament de pisos av. Espanya, 7 (Torre de Tremp). Inici d’accions davant la jurisdicció ordinària.

I.B3- EXP. 2017/023-PE020. Contractació personal temporal Ajuntament 2017. Donar compte de les contractacions amb caràcter d’urgència de LLLLP i ANE.

I.B4- EXP. 2017/079-PE024. Nòmines 2017. Increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Tremp per a l’any 2017.

I.B5- EXP. 2017/105-TI039. Informes de Morositat 2017,  2n. trimestre.

I.B6- EXP. 2017/106-TI015. Informes Llei d’estabilitat pressupostària. Liquidació trimestral exercici 2017 i període mig de pagament del 2n trimestre.

I.B7- EXP. 2017/265-TI014. Compte General del Pressupost 2016.

I.B8-  EXP. 2017/266-AD163. Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament.

I.B9- EXP. 2017/370-TI012. Distribució del superàvit de la liquidació de 2016 i EXP. 2017/448-TI016. Modificació núm. 4 del Pressupost per al 2017.

I.B10- EXP. 2017/450-AD349. Actualització excepcional dels drets funeraris del  Cementiri municipal de Vilamitjana.

 

C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1- EXP. 2016/328-OU210. Modificació puntual del POUM elements sortins retols, tubs estufa. Esmenens no substancials de caràcter formal.

I.C2- EXP. 2016/329-OU211. Modificació puntual del POUM clau 5 F, ús hoteler, casa rural. Ratificació de l’acord d’aprovació provisional.

 

D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.D1- EXP.2017/410-AD036. Reglament d’accès dels grups polítics municipals als mitjans de comunicació municipal. Aprovació inicial.

 

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

 

I.F) Assumptes d’urgència.

 

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document