Sou a: Inici / Notícies / Crònica del Ple de 5 de febrer de 2018

Crònica del Ple de 5 de febrer de 2018

S'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança de les tarifes de l'aigua; l'objectiu és que tots els veïns de Tremp paguin per l'aigua que consumeixen.

Ahir, 5 de febrer, es va celebrar la primera sessió plenària de l'any  2018, amb l'assistència de 10 regidors i l'Alcalde, va excusar la seva absència el Sr. Antoni Flores i el Sr. Marc Miro no va poder arribar per l'estat de les carreteres a causa de la nevada.   La sessió es va desenvolupar amb normalitat i es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia, uns per unanimitat i sense més dilació, com van ser l'acta de l'anterior Ple, els Informes de Morositat del 4t trimestre del 2017 i els de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, és a dir, la liquidació trimestral i el termini mig de pagament del 4t trimestre del 2017.

Un dels punts que va generar debat va ser precisament el corresponent a la modificació de tarifes del preu privat per al subministrament d'aigua potable per al 2018.  L'Alcalde va explicar que  aquesta modificació respon a la creença que té l'equip de govern de que cada ciutadà ha de pagar segons els litres d'aigua que gasta, sigui a Tremp o sigui als nuclis, i per a que així sigui i a banda d'altres accions que s'han dut a terme,  el més fiable és posar comptadors.  Ja es va donar un termini, que ha estat ampliat fins a finals de març de 2018 per tal que tothom faci les instal·lacions de comptadors, i ara es proposa un increment als usuaris que encara estan pagant la quota fixa, és a dir els que encara no tenen comptador.  A més, va especificar i insistir en que no hi ha increment per als veïns que ja tenen comptador.  Per la seva part, l'equip de Compromís per Tremp, ha apuntat que malgrat que està d'acord amb la idea que els consums es paguin segons el què es gasta, no està d'acord amb la forma com s'ha fet. Aquest grup creu que amb aquesta acció s'ajuda els veïns de nuclis en detriment dels veïns de la ciutat; així mateix entenen que tot i que l'increment que es proposa és del 50%, passant aproximadament d'imports d'uns 100€ a imports d'uns 150€, no s'està essent prou contundent ja que aquelles persones que fan mal ús de l'aigua (piscines, horts, etc, continuen tenint l'aigua de boca a molt bon preu.

En l'apartat de Mocions, es van presentar dues propostes, una de l'equip de govern en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes i una altra el Grup Municipal de Compromís per Tremp, per exigir l'abonament del deute pendent de l’Escola Bressol Municipal. Ambdues es van aprovar per unanimitat, no obstant, en el primer cas la regidora del GM CxT, Lola Abelló va voler deixar constància que el seu vot va ser favorable d'acord amb la disciplina del seu partit, però personalment no es va mostrar d'acord amb bona part del text, concretament, va explicar, aquesta moció no reflecteix tota la realitat sinó només una part i hi troba a faltar una autocrítica molt necessària; així mateix, no creu que aquesta sigui la manera de defensar les institucions. En el segon cas, la moció es va aprovar amb la inclusió d'un comentari al primer acord, a petició de l'Alcalde: "Instar al Govern de la Generalitat perquè, d'acord amb la sentència del TSJC per a diversos municipis en la mateixa situació, i quan aquesta sigui ferma, retorni el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei d'escola bressol al municipi de Tremp, corresponent als cursos escolars de 2012-2013 a 2017-2018".

Pel que fa a l'apartat de Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes, es va sotmetre a debat la proposta de Reglament d’accés dels grups polítics municipals als mitjans de comunicació municipal. Després d'haver estat retirat de l'ordre del dia d'anteriors sessions plenàries per debatre més a bastament amb el grup de l'oposició i havent-hi plasmat les modificacions oportunes, finalment es va aprovar amb el vot favorable de l'equip de govern i en contra del GM de CxT. La portaveu segona d'aquest grup, la regidora Sílvia Romero, va argumentar que aquest vot negatiu es deu sobretot a que s'ha mantingut l'apartat de Règim Disciplinari dins del reglament, un apartat que ells creuen innecessari atès que conceben el Reglament com una eina de treball i aquest punt ho tergiversa. A més, els hagués agradat que també es recollís al reglament aspectes com vetllar per la pluralitat, la transparència, la participació de tothom, no només dels grups polítics i això o s'ha aconseguit; això no obstant, va agrair que s'hagués tingut en compte al seu grup i se l'hagués convidat a participar en la redacció.

En aquest Ple no hi va haver cap punt als apartats de Desenvolupament (2) i Serveis Personals(4). I en la secció d'Informes, Precs i Preguntes, el Regidor d'Esports, Francesc Castells va informar que el proper dia 17 de febrer tindrà lloc la 20a Festa de l'Esport de Tremp, a la qual participarà l'esportista Eva Ledesma i va convidar tots els regidors i regidores a ser partícips de l'esdeveniment. Per la seva banda, el GM de CxT va exposar algunes preguntes a l'equip de govern, tot avançant que es presentarien per escrit per rebre la resposta també escrita. Aquestes preguntes van ser sobre una modificació del Pla d'Obres i Urbanisme Municipal (POUM) ja anunciada a la premsa per l'ampliació d'una gran superfície a l'entrada de Tremp; sobre les obres de clavegueram de la Rambla de Dr. Pearson i sobre la campanya de control de velocitat que ha dut a terme l'Ajuntament aquesta desembre passat.

Podeu recuperar la sessió integra a l'arxiu de Ràdio Tremp.

I en breu es penjarà també al nostre espai de Youtube.

 

Accions del document