Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple de novembre

Es convoca el Ple de novembre

Tindrà lloc el dilluns dia 6 a les 20h.

Sessió: Ordinària    

Lloc: Ajuntament de Tremp.

Data i hora:  06-11-2017,  20.00 hores.

 

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria                                        

I.A) Actes i despatx d’ofici.                                

I.A1-  EXP. 2017/458, 483 i 500-AD010. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors dels dies 02.10.2017 (ordinària) i 25.10.2017 (2 extraordinàries i urgents).

I.A2- EXP. 2017/453 i 483-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dels dies 27.09.2017 i 11.10.2017).

I.B)  Àrea 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 290/2015-AD016. Mocions 2015-2019. Moció de sol·licitud per la declaració de persona non grata.

I.B2- EXP. 023/2017-PE020. Contractació de personal temporal de l’ajuntament 2017. Donar compte de les contractacions amb caràcter d’urgència de Carlos Cruz Lorente.

I.B3- EXP. 2017/105-TI039. Informes de Morositat 2017 del 3r. trimestre.

I.B4- EXP. 2017/106-TI015. Informes Llei d’estabilitat pressupostària. Liquidació trimestral exercici 2017 i període mig de pagament del 3r trimestre.

I.B5- EXP. 430/2017-TI008. Pressupost per al 2018. Línies fonamentals.

I.B6- EXP. 455/2017-TI008. Baixes de drets reconeguts. Ratificació.

I.B7- EXP. 503/2017TI119. Modificació de les ordenances fiscals per al 2018: Oredenança 2.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica , 4.5 Taxa per la prestació dels serveis funeraris i de Cementiri i 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especial de la via pública.

I.B8-  EXP. 506/2017-TI016. Modificació número 5 del Pressupost de 2017.

C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1- EXP. 397/2016-AD887. Contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Tremp i Vilamitjana 2016. Donar compte de la sentència JCA.

I.C2- EXP.239/2017-AD557. Sol·licitud d’una subvenció extraordinària al Departament de Governació per les nevades del març de 2017. Actuacions al nucli de Vilamitjana. Ratificació.

D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.F) Assumptes d’urgència.

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document