Sou a: Inici / Sessió plenària 5 de juliol de 2019

Sessió plenària 5 de juliol de 2019

En convocatòria extraordinària, a les 13h, amb els punts relatius al cartipàs municipal

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària.

Lloc: Ajuntament de Tremp.

Data i hora:  05-07-2019   13.00 hores.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP.   X2019001696. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 15.06.2019.

2.- EXP.   X2019001574. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TREMP. CARTIPÀS MUNICIPAL   2019-2023. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIONS I NORMES DE FUNCIONAMENT DEL   PLE, DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I D’ALTRES ÒRGANS COMPLEMENTARIS.

3.- EXP.   X2019001782. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A DIFERENTS ÒRGANS   COL·LEGIATS I ENTITATS. CORPORACIÓ 2019-2023.

4.- EXP.   X2019001781. NOMENAMENTS I DELEGACIONS DELS REGIDORS, CORPORACIÓ 2019-2023.   JUNTA DE GOVERN LOCAL: COMPOSICIÓ, COMPETÈNCIES, I RÈGIM DE SESSIONS.   NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. ORGANITZACIÓ EN ÀREES I DELEGACIONS DE   REGIDORS. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA.

5.-   EXP.X2019001694.RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES 2019-2022. ASSISTÈNCIES A LES   SESSIONS.

 

Accions del document