Sou a: Inici / Sessió plenària dilluns 2 de desembre de 2019

Sessió plenària dilluns 2 de desembre de 2019

En convocatòria ordinària, a les 19h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  02-12-2019  19.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. X2019002863. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 23.10.2019

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE.

3.- EXP. X2019002839, EXP. X2019002944, I EXP. X2019003091. ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELS DIES 16.10.2019, 30.10.2019, I 20.11.2019.

4.- EXP. X2019002926. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2019.

5.- EXP. X2019003074. MODIFICACIÓ NÚMERO 14 DEL PRESSUPOST  2019. APROVACIÓ INICIAL.

6.- EXP. X2019003021. MOCIÓ DEL GM CXT-CP SOBRE OBRES A FINANÇAR PEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2020-2024.

7.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

8.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDESSA, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTIN DELEGACIONS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES.

Accions del document