Sou a: Inici / Sessió plenària dimarts 30 d'abril de 2019

Sessió plenària dimarts 30 d'abril de 2019

En convocatòria ordinària, a les 20h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària

Lloc: Ajuntament de Tremp.

Data i hora:  30-04-2019   20.00 hores.

 

ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA:

1.- EXP. X2018000107. ELECCIONS LOCALS 2019 I EXP. X2019001055. ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2019. SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

2.- EXP. X2019000990. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 01.04.2019.

3.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

4.- EXP. X2019000972 I EXP. X2019001065. ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELS DIES 27.03.2019 I 10.04.2019.

5.- EXP. X2019000720. NOMENAMENT AGENT INTERINA PER MÀXIMA URGÈNCIA. DONAR COMPTE.

6.- EXP. X2019000157. INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE TREMP PER A L'ANY 2019. MODIFICACIÓ DE LA COMPLEMENTACIÓ RETRIBUTIVA PER INCAPACITAT TEMPORAL.

7.- EXP. X2019000885. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018. APROVACIÓ. DONAR COMPTE.

8.- EXP. X2019000885. RETIMENT DELS INFORMES D'INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS I RESUM DE LES PRINCIPALS ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA D'INGRESSOS.

9.- EXP. X2019001132. MODIFICACIÓ NÚMERO 6 DEL PRESSUPOST 2019. APROVACIÓ INICIAL.

10.- EXP. X2019001063 (EXP. 30/2016-AD945). INVENTARI MUNICPAL DE BÉNS 2016. APROVACIÓ.

11.- EXP. X2019000396. REGLAMENT DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I TRASLLAT AL DIPÒSIT MUNICIPAL. APROVACIÓ INICIAL.

12.- EXP. X2019000987 (EXP. 517/2016-AD860). CESSIÓ DEL LOCAL DE L'ÀNTIC CAP A L'ASSOCIACIÓ ALBA, MITJANÇANT CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I L'ASSOCIACIÓ ALBA. SEGONA ADDENDA AL CONVENI PER LA INCLUSIÓ D'ALBA JUSSÀ, SCCL.

13.- EXP. X2019000989 (EXP. 158/2018-AD857). CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE LES ANTIGUES ESCOLES DE VILAMITJANA. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, ASSOCIACIÓ ALBA I L'EMD DE VILAMITJANA. PRIMERA ADDENDA AL CONVENI PER LA INCLUSIÓ D'ALBA JUSSÀ, SCCL.

14.- EXP. X2019001087. CONVENI AMB L'AGÈNCIA D'HABITATGE PER AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL.

15.- EXP. X2019001088. CONVENI AMB L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE.

16.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

17.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDE, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTIN DELEGACIONS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES.

 

 

Accions del document