al contingut a la navegació Informació de contacte

Pla d'EstudisSi voleu entendre més fàcilment els itineraris formatius de l'ensenyament de música, feu clic.L’Escola Municipal de Música ofereix els programes següents:

INICIACIÓ A LA MÚSICA
El programa d’Iniciació a la Música, va dirigit a nens i nenes de 6 i 7 anys i té per objectiu el d’iniciar als infants al llenguatge musical i a l’aprenentatge d’un instrument.
Les classes d’inicació al llenguatge s’impartiran en grups de fins a 15 alumnes.
Les classes d’instrument seran col•lectives.


El programa s’estructurarà en dos cursos:

Primer curs
*Iniciació al llenguatge musical: dues sessions setmanals, de 45 minuts.

Segon curs
*Iniciació al llenguatge musical: dues sessions setmanals, de 45 minuts.
*Iniciació a l’instrument: una sessió col•lectiva setmanal, de 45 minuts.

NIVELL ELEMENTAL
El Programa Bàsic (Nivell Elemental) a l’Escola Municipal de Música de Tremp tindrà un doble objectiu, per una banda el d’oferir uns estudis musicals que contribueixin a la formació humana, cívica i artística dels nois i noies, tan individual com col•lectivament, al desenvolupament de la seva pròpia sensibilitat i que promoguin la pràctica individual i col•lectiva de la música i el cant. Per altra banda el Nivell Elemental) haurà d’afavorir la possibilitat d’una formació sòlida perquè aquells nois i noies que ho desitgin puguin presentar-se a les proves d’accés al Grau Professional per tal d’assolir, en el futur, una titulació que els permeti la professionalització.
El Nivell Elemental tindrà una durada de 5 cursos, tot i que es contempla la possibilitat d’assolir-lo en quatre si la promoció del curs ho permet. A l’Escola Municipal de Música de Tremp inclourà les assignatures següents: Llenguatge musical, Instrument, Cant coral i Conjunt instrumental.
Les especialitats que oferirà l’Escola Municipal de Música de Tremp als ensenyaments de Grau Elemental seran: Acordió, Cant, Flauta travessera, Guitarra, Percussió, Piano, Violí i Violoncel. Amb la possibilitat d’escollir guitarra elèctrica i baix elèctric com a segon instrument.
Les classes de llenguatge musical s’impartiran en grups de fins a 15 alumnes.
Les classes d’instrument seran col•lectives fins al segon nivell d’instrument passant a ser individuals a partir de tercer.

La distribució de les matèries per cursos serà la següent:

Primer curs
*Llenguatge musical: dues sessions setmanals, de 45 minuts.
*Instrument: una sessió col•lectiva setmanal, de 45 minuts.
*Cant coral: una sessió setmanal, de 45 minuts.
*Conjunt instrumental (a criteri del professor): una sessió setmanal, de 60 minuts.

Segon curs
*Llenguatge musical: dues sessions setmanals, de 45 minuts.
*Instrument: una sessió col•lectiva setmanal, de 60 minuts.
*Cant coral: una sessió setmanal, de 45 minuts.
*Conjunt instrumental: una sessió setmanal, de 60 minuts.

Tercer curs
*Llenguatge musical: dues sessions setmanals, de 60 minuts.
*Instrument: una sessió col•lectiva setmanal, de 60 minuts.
*Cant coral: una sessió setmanal, de 45 minuts.
*Conjunt instrumental: una sessió setmanal, de 60 minuts.

Quart curs
*Llenguatge musical: dues sessions setmanals, de 60 minuts.
*Instrument: una sessió individual setmanal, de 45 minuts.
*Cant coral: una sessió setmanal, de 45 minuts.
*Conjunt instrumental: una sessió setmanal, de 60 minuts.

TALLER ELEMENTAL
Pels alumnes que ja en el Nivell Elemental troben dificultats en seguir el ritme d’aprenentatge i volen continuar els seus coneixements musicals de manera més relaxada i flexible. Per poder accedir-hi es demanarà un mínim, s’estudiarà cada cas i serà el Claustre qui determini la conveniència d’anar al Taller.

*Llenguatge musical: dues sessions setmanals, de 45 minuts.
*Instrument: una sessió col•lectiva setmanal, de 45 minuts.
*Cant coral: una sessió setmanal, de 45 minuts.
*Conjunt instrumental: una sessió setmanal, de 60 minuts.

NIVELL PROFESSIONAL
És una línia equivalent als estudis de Grau Professional i que atorga els coneixements necessaris per realitzar una prova d’Accés als alumnes que desitgin accedir a un Grau Professionalitzador i continuar els seus estudis de manera reglada.

*Llenguatge musical: dues sessions setmanals, de 60 minuts.
*Instrument: una sessió individual setmanal, de 60 minuts.
*Cor Jove: una sessió setmanal de 60 minuts.
*Conjunt Instrumental: una sessió setmanal de 60 minuts.

NIVELL MITJÀ
Aquest pla d’estudis està adreçat als alumnes que tenen interès a seguir la seva formació musical amb més flexibilitat. Ofereix una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la interpretació tant individual com en grup.

*Llenguatge musical: Una sessió setmanal, de 60 minuts.
*Instrument: Una sessió individual setmanal, de 45 minuts.
*Cor Jove (optatiu): Una sessió setmanal, de 60 minuts.
*Conjunt instrumental: Una sessió setmanal, de 60 minuts.

AULA MODERNA
A partir dels 12 anys. Si la preferència està orientada cap a un dels instruments que l’Escola ofereix dins de l’Aula Moderna, aquesta és una opció orientada a donar una formació vàlida per a aquests tipus de repertoris.

*Llenguatge: musical Una sessió setmanal, de 60 minuts.
*Instrument: Una sessió col•lectiva setmanal, de 60 minuts.
*Combo: Una sessió setmanal, de 60 minuts.
*Cor Jove (optatiu): Una sessió setmanal, de 60 minuts.

TALLER D’ADULTS
A partir de 16 anys. Els continguts d’aquest programa específic per a adults, tan pel que fa al llenguatge musical com als diferents instruments que l’Escola ofereix, seran seleccionats pels professors dels currículum de les matèries del Nivell Elemental.
Les classes de llenguatge s’impartiran e grups de fins a 15 alumnes.
L’Escola Municipal de Música de Tremp vol també donar resposta a les demandes de formació musical de les persones adultes, que en no haver-se pogut iniciar en els estudis musicals de més joves, tenen ganes de fer-ho, o bé que tenen ganes de continuar uns estudis ja iniciats i que en algun moment van haver de deixar.

*Llenguatge musical: Una sessió setmanal, de 60 minuts.
*Taller: Una sessió setmanal, de 60 minuts.
*Instrument: Una sessió setmanal col•lectiva, de 45 minuts.
(hi ha la possibilitat de fer-ho individualment 30 minuts)

EDUCACIÓ ESPECIAL
Adreçat a alumnes que requereixen una programació molt personalitzada a causa de les seves necessitats educatives especials.
*Instrument: Una sessió individual setmanal, de 30 minuts.

Menors de 18 anys:
*Cant Coral: Una sessió setmanal, de 45 minuts.

Majors de 18 anys:
Taller: Una sessió setmanal, de 60 minuts.

AULA OBERTA
Destinada a aquelles persones que no cursen cap programa però que tenen interès en formar part d’un dels conjunts vocals o instrumentals de l’Escola.

Instruments
Acordió
Cant
Flauta Travessera                   Aula Moderna
Guitarra                                  Bateria
Percussió                               Baix elèctric
Piano                                     Guitarra elèctrica
Trompa
Trompeta
Violí
Violoncel
 

AGRUPACIONS


Ensemble de Guitarres
És un grup format per violins, violoncels, percussió, flautes travesseres on el coixí harmònic són les 20 guitarres que li donen un so especial i característic. Tenen un ampli repertori i fan vàries actuacions al llarg del curs.

Grup instrumental petits
Agrupació formada per violins, violoncels, flauta travessera i piano que dona sortida als alumnes que en edats primerenques volen formar part d’un conjunt de l’Escola que actua als concerts que aquesta ofereix.

Grup instrumental grans
Adreçat als alumnes de violí, violoncel, flauta travessera, percussió i piano que tenen un nivell més alt i que permet tocar en actes fora de les activitats de l’Escola.

Cambra d’acordions
Agrupació creada amb la finalitat de formar un conjunt on la base sigui aquest instrument i que permeti interpretar un repertori apte per fer actuacions extraescolars.