al contingut a la navegació Informació de contacte

Tràmits

En aquesta secció es descriuen els principals tràmits que es poden fer amb l'Ajuntament de Tremp com a ciutadà , empresa o associaciació.

.............

Accedir a la carpeta ciutadana

............

Què és "La meva carpeta"?

La meva carpeta ciutadana és un espai de la Seu Electrònica on podeu consultar les vostres dades personals o els documents generats sobre la vostra relació amb l'Ajuntament de Tremp.

És un canal de comunicació segur per tal de conèixer l’estat dels tràmits que has realitzat.

Què podeu consultar?

 • Les vostres dades de contacte per a l'Ajuntament.
 • Comunicacions amb l'Ajuntament: instàncies o documents que heu enviat o rebut.
 • L'estat dels vostres tràmits.
 • Porta-signatures per signar documents amb l'Ajuntament

Com accedir a aquesta informació?

Per accedir a aquest nou servei cal que disposeu d'identificació digital o bé idcatmòbil o Cl@vepin. D'aquesta manera garantirem un accés amb la màxima seguretat i confidencialitat.

canal empresa tremp1.png                logo-fue.png

El portal web Canal Empresa ha estat concebut per ajudar els empresaris, els professionals i els intermediaris en els seus tràmits i gestions administratives, independentment de l'administració que en sigui responsable (ajuntaments, Generalitat o Estat).

Aquest portal telemàtic interactiu s'emmarca en el Pla d'Implementació de la Finestreta Única Empresarial, que impulsa la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de reduir les càrregues administratives a les empreses i facilitar-ne l'activitat econòmica.

Un dels serveis més destacats de Canal Empresa és la Cerca guiada de tràmits, una eina gratuïta en línia que us informa dels tràmits que heu de realitzar segons la vostra activitat.

Els tràmits més sol·licitats són:

Altres tràmits es poden fer a través del portal de tràmits de l'Ajuntament

Per consultar el Tauler d'edictes en format electrònic fer clic a la imatge:

e-tauler.jpg

Alguns edictes tenen annexos que es publiquen a continuació:

En aquests moments no hi ha cap annex a cap edicte publicat.

Des de l'Ajuntament es gestionen les liquidacions d'ingressos directes (llicències d'obres, obertures de locals, liquidacions d'increments del valor dels terrenys urbans, guals, etc.), la resta de taxes es gestionen a través d'altres organismes:

Taxes gestionades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà

 • 1 de juny a 30 d'agost:

       Taxa de recollida d'escombraries 

Organisme Autònom de Recaptació de Tributs (OARGT):

L’Organisme Autònom de Recaptació i Gestió de Tributs Locals (OARGTL) de la Diputació de Lleida va allargar un mes el cobrament previst d’impostos i taxes per fer més fàcil a les famílies i les empreses la seva resposta davant la situació d’emergència. També va oferir ampliar les bestretes als Ajuntaments que tinguessin tensions i necessitat de tresoreria com a conseqüència de la Covid-19.

BAN OARGTL - imatge.jpg

Normalment, sense la excepcionalitat del Covid, les dates són les següents:

 • Març i abril: 

      Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

 • 3 de maig a 5 de juliol: 

  Impost sobre Béns Immobles Urbans - No domiciliat

  Taxa per entrada de vehicles i/o guals

  Taxa per manteniment de cementiri municipal

 • 2 juny, 1 d'agost i 31 octubre: 

       Impost sobre Béns Immobles Urbans Fraccionats

Des de l'Ajuntament de Tremp s'està impulsant l'ús de la factura electrònica amb el suport del Consorci Administració Electrònica de Catalunya i la Diputació de Lleida

Codificacions per a l'Ajuntament de Tremp i EMD Vilamitjana:

DIR3 INE10 CIF ENTITAT
L01252347 2523470005 P2529500G Ajuntament de Tremp
L04250051 7004910007 P7529501D EMD Vilamitjana

També podeu enviar les factures a través dels canals telemàtics següents:

 

Servei a les empreses: enllaç Consorci AOC

Informació d'interès per proveïdors de l'Ajuntament de Tremp: facturació electrònica

El canvi legislatiu que suposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic obliga a tots els proveïdors de les administracions públiques que hagin de facturar, que ho facin en format electrònic exclusivament. 

Totes les factures, ja siguin electròniques o en paper, han de garantir la llegibilitat, l’autenticitat de l’origen de la factura (és a dir, garantir la identitat de qui emet la factura) i la integritat del contingut de la factura (és a dir, garantir que el contingut no ha sigut modificat).

Les factures d'import superior a 3.000 € (Base + IVA) s'han de presentar obligatòriament en format electrònic XML per alguna de les plataformes habilitades, que són les descrites més amunt com a canals telemàtics. La presentació en aquest format ja garanteix el compliment dels principis indicats.

Les factures d'import igual o inferior a 3.000 €  (Base + IVA) es poden continuar presentant en format paper i remissió per correu ordinari, o en format digital no estructurat (tipus pdf, o similar) i remissió per correu electrònic. En cas que opteu per aquest darrer format (PDF o similar), ÉS NECESSARI que el document ESTIGUI SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per l’emissor de la factura i així garantir els principis esmentats.

Aquestes factures es poden presentar igualment en el format XML, com les de més de 3.000 € (Base + IVA). Aquest és el límit màxim actual establert per llei, però es preveu que es vagi reduint. Les Administracions públiques tramitem amb més agilitat aquesta modalitat de factura, ja que requereix menys comprovacions, i l'efecte és que es redueix el termini de pagament. Per això, us animem a que aquest sigui el format de facturació preferent a l’Ajuntament de Tremp.

 

Portals d’informació sobre la signatura electrònica:

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

https://suport-idcat.aoc.cat/hc/ca/articles/4417328135313-Com-signar-un-pdf-amb-l-idCAT

http://firmaelectronica.gob.es/  

 

Normativa d’aplicació:

Lley 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures del Sector Públic

Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament per el que es regulen les obligacions de facturació

 

 

L'Ajuntament de Tremp disposa d'un Punt d'informació cadastral (PIC) on podeu accedir a la següent informació:

 • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
 • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat.
 • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, referent al propi sol·licitat.

El PIC es gestiona des del departament d'obres i urbanisme. Per consultes cal trucar a l'Ajuntament i demanar cita prèvia o bé dirigir-vos per correu electrònic a : obresiserveis@ajuntamentdetremp.cat

Un cop esteu a l'ajuntament, per poder tramitar la vostra consulta cal identificar-se amb el document d'identitat i en cas de ser un representant, cal que aporteu l'autorització.

ipic.jpg  Web de l'oficina virtual del cadastre

registreplanejament.jpg

El Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. Aquest registre garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.   

Accedeix al registre en aquest enllaç o bé a través de la imatge superior.

La Informació Pública i Acords Municipals en els procediments de planejament i gestió urbanístic es publiquen al tauler d'edictes i després un cop ja es definitiu, es pot consultar al registre de planejament.

Tauler d'edictes municipal

Si vols inscriure't a la Borsa de Treball complimenta els formularis que pots trobar al catàleg de serveis.

 • Empreses que busquen treballadors/es.
 • Treballadors/es que busquen feina.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT:

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió de
quatre places laborals fixes de l’Ajuntament de Tremp, de Tècnic Superior d’Inserció Laboral, de Tècnic Mig de Promoció Local, de Tècnic Auxiliar de Promoció Local i d’Auxiliar Tècnic d’Habitatge. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés selectiu mitjançant concurs per la provisió de
dues places d’Auxiliars Administratius i una de subaltern de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés selecció d’un/a vetllador/a destinat a atendre necessitats educatives especials.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data del procés de selecció per la provisió de dues places d’Auxiliar Administratiu i una de Subaltern d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió de
dues places de Tècnics Auxiliars i tres places d’Auxiliars Administratius de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: Del resultat de la prova de català del procés selectiu per la provisió de dues places de
Tècnics Auxiliars i tres places d’Auxiliars Administratius de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de la selecció del procés selectiu per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça de Tècnic Superior, una plaça de Tècnic Mig, una plaça de Tècnic Auxiliar i una plaça d’Auxiliar Tècnic de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i dates de la selecció del procés selectiu per la provisió de de dues places de Tècnics Auxiliars i tres places d’Auxiliars Administratius de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu cinc places de docents, una plaça de psicopedagog i docent i una plaça d’auxiliar administratiu destinats/des a l’Escola Municipal de Música, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Tremp, en torn lliure.

Anunci: Dels resultats de l’exercici psicotècnic i valoració de mèrits del procés de selecció per la
provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de la selecció del procés de selecció per la provisió de quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació del membres del
Tribunal qualificador i data de la selecció del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix de sis places de professors/es de música i una plaça d’auxiliar administratiu/va destinats/des a l’Escola Municipal de Música de Tremp.

Anunci: dels criteris d'avaluació de la prova psicotècnica en el procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local de Tremp.

Anunci: Dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu tres places funcionarials de Tècnic Mig d’Administració Especial, destinació a l’Àrea de Recursos Naturals, Municipi, Seguretat Ciutadana i Via Pública, a l’Àrea de Cultura, Festes, Joventut, Comunicació i Educació i a la Biblioteca Pública, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci: De la modificació de la data del procés de selecció per la provisió de tres places del grup
A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per  l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de selecció del procés de selecció per la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:  dels exercicis i les seves solucions de les proves del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir amb caràcter definitiu tres places funcionarials de Tècnic Mig d’Administració General, Tècnic Auxiliar d’Obres i Urbanisme i Administratiu de Serveis Econòmics, referències AG-A2-02-F,  AE-C1-03-F i AG-C1-05-F respectivament.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir amb caràcter definitiu tres places funcionarials de Tècnic Mig d’Administració General, Tècnic Auxiliar d’Obres i Urbanisme i Administratiu de Serveis Econòmics, referències AG-A2-02-F,  AE-C1-03-F i AG-C1-05-F respectivament, de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, enquadrades en el grups de classificació A,subgrup A2 i C, subgrup C1, de l’article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), per promoció interna.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu dues places funcionarials de Tècnic Superior, destinació a l’Àrea de Serveis Econòmics i a l’Àrea d’Obres, Serveis i Urbanisme, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data del procés de selecció per la provisió de tres places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de les proves del procés de selecció procés de selecció mitjançant concurs-oposició per promoció interna per a cobrir tres places de la Plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
Tribunal i data de la selecció del procés de selecció per la provisió de dues places del grup A1 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: Anunci de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern.

 Anunci: De nomenament d’un funcionari de carrera a l’Ajuntament de Tremp per ocupar
lloc de treball AG-A2-01-F .

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça de Tècnic Superior, una plaça de Tècnic Mig, una plaça de Tècnic Auxiliar i una plaça d’Auxiliar Tècnic de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i d’un/a monitor/a esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’ajudants i dues d’operaris de la Brigada de Neteja Viària de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de sis places de professors/es de música i una plaça d’auxiliar administratiu/va destinats/des a l’Escola Municipal de Música de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de dues places d’oficials 1a de la construcció de la Brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu una plaça de Tècnic Mig de Recursos Humans, Promoció Local i Habitatge,AG-A2-01-F, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció procés
de selecció mitjançant concurs-oposició per promoció interna per a cobrir tres places de la Plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió de dues places d’Auxiliar Administratiu i una de Subaltern d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió de dues places de Tècnics Auxiliars i tres places d’Auxiliars Administratius d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del Tribunal i data de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió d’una plaça una plaça funcionarial de Tècnic Mig de Recursos Humans, Promoció Local i Habitatge de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci:De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió de quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per la provisió de tres places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup A1 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió d’una plaça una plaça funcionarial de Tècnic Mig de Recursos Humans, Promoció Local i Habitatge de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça de Tècnic Superior, una plaça de Tècnic Mig, una plaça de Tècnic Auxiliar i una plaça d’Auxiliar Tècnic de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i un monitor esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern a l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’ajudants i dues d’operaris de la Brigada de Neteja Viària de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça vacant d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Tremp corresponent a l'oferta púlica d'ocupació d'estabilització.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup C2 i una del grup AP d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix sis places de professors/es de música i una plaça d’auxiliar administratiu/va destinats/des a l’Escola Municipal de Música de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix dues places d’oficials de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup C1 i tres places del grup C2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu tres places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup A1 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu una plaça del grup A2 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT, anteriors convocatòries:

       Consulta el portal de transparència: FES CLIC A L'ENLLAÇ

  • La Unitat Mòbil de l'oficina de la Policia Nacional de Lleida es desplaça a Tremp per fer renovacions i carnets d'identitat.
  • L'Ajuntament de Tremp posa a la disposició d'aquesta Unitat Mòbil un equipament des d'on es fan els tràmits.
  • Els horaris i dies que la Unitat Mòbil es desplaça al nostre municipi no estan programats i es gestionen en funció de la seva disponibilitat. Per tant, des de l'Ajuntament, no podem programar quan seran les renovacions.

  Què cal portar:

  Si és la primera vegada: 1 foto, partida de naixement literal, volant d'empadronament i els menors d'edat han de venir acompanyats del pare, mare o tutor legal, amb el seu DNI.

  Renovació: 1 foto i el DNI vell

  Canvi de filiació: 1 fot, DNI vell i partida de naixement literal on constin els canvis.

  Canvi d'adreça: 1 foto, DNI vell i volant d'empadronament de data màxima 90 dies.

  Pèrdua o robatori: 2 fotos

  El preu del servei és de 10,60€ i les famílies nombroses poden gaudir d'una bonificació.

  Cal inscriure's trucant al telèfon 973650005. En cas d'estar inscrit i no poder venir cal avisar.

  PLE (9).png

     

  També podeu demanar cita prèvia a les oficines de Lleida a través d'Internet al següent enllaç: CITA PRÈVIA

  Document Actions