al contingut a la navegació Informació de contacte

Tràmits

En aquesta secció es descriuen els principals tràmits que es poden fer amb l'Ajuntament de Tremp com a ciutadà , empresa o associaciació.

Per consultar el Tauler d'edictes en format electrònic fer clic a la imatge:

e-tauler.jpg

Alguns edictes tenen annexos que es publiquen a continuació:

En aquests moments no hi ha cap annex a cap edicte publicat.

Des de l'Ajuntament es gestionen les liquidacions d'ingressos directes (llicències d'obres, obertures de locals, liquidacions d'increments del valor dels terrenys urbans, guals, etc.), la resta de taxes es gestionen a través d'altres organismes:

Taxes gestionades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà

 • 1 de juny a 30 d'agost:

       Taxa de recollida d'escombraries 

Organisme Autònom de Recaptació de Tributs (OARGT):

L’Organisme Autònom de Recaptació i Gestió de Tributs Locals (OARGTL) de la Diputació de Lleida va allargar un mes el cobrament previst d’impostos i taxes per fer més fàcil a les famílies i les empreses la seva resposta davant la situació d’emergència. També va oferir ampliar les bestretes als Ajuntaments que tinguessin tensions i necessitat de tresoreria com a conseqüència de la Covid-19.

BAN OARGTL - imatge.jpg

Normalment, sense la excepcionalitat del Covid, les dates són les següents:

 • Març i abril: 

      Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

 • 3 de maig a 5 de juliol: 

  Impost sobre Béns Immobles Urbans - No domiciliat

  Taxa per entrada de vehicles i/o guals

  Taxa per manteniment de cementiri municipal

 • 2 juny, 1 d'agost i 31 octubre: 

       Impost sobre Béns Immobles Urbans Fraccionats

Des de l'Ajuntament de Tremp s'està impulsant l'ús de la factura electrònica amb el suport del Consorci Administració Electrònica de Catalunya i la Diputació de Lleida

Codificacions per a l'Ajuntament de Tremp i EMD Vilamitjana:

DIR3 INE10 CIF ENTITAT
L01252347 2523470005 P2529500G Ajuntament de Tremp
L04250051 7004910007 P7529501D EMD Vilamitjana

També podeu enviar les factures a través dels canals telemàtics següents:

 

Servei a les empreses: enllaç Consorci AOC

S'activa el 902 90 10 80 ,Correu electrònic: efact@aoc.cat

Consulta el web: https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm 

Informació d'interès per proveïdors de l'Ajuntament de Tremp: facturació electrònica

El canvi legislatiu que suposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic obliga a tots els proveïdors de les administracions públiques que hagin de facturar, que ho facin en format electrònic exclusivament. 

Totes les factures, ja siguin electròniques o en paper, han de garantir la llegibilitat, l’autenticitat de l’origen de la factura (és a dir, garantir la identitat de qui emet la factura) i la integritat del contingut de la factura (és a dir, garantir que el contingut no ha sigut modificat).

Les factures d'import superior a 3.000 € (Base + IVA) s'han de presentar obligatòriament en format electrònic XML per alguna de les plataformes habilitades, que són les descrites més amunt com a canals telemàtics. La presentació en aquest format ja garanteix el compliment dels principis indicats.

Les factures d'import igual o inferior a 3.000 €  (Base + IVA) es poden continuar presentant en format paper i remissió per correu ordinari, o en format digital no estructurat (tipus pdf, o similar) i remissió per correu electrònic. En cas que opteu per aquest darrer format (PDF o similar), ÉS NECESSARI que el document ESTIGUI SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per l’emissor de la factura i així garantir els principis esmentats.

Aquestes factures es poden presentar igualment en el format XML, com les de més de 3.000 € (Base + IVA). Aquest és el límit màxim actual establert per llei, però es preveu que es vagi reduint. Les Administracions públiques tramitem amb més agilitat aquesta modalitat de factura, ja que requereix menys comprovacions, i l'efecte és que es redueix el termini de pagament. Per això, us animem a que aquest sigui el format de facturació preferent a l’Ajuntament de Tremp.

 

Portals d’informació sobre la signatura electrònica:

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

https://www.aoc.cat/knowledge-base/signar-pdf-lidcat/

http://firmaelectronica.gob.es/  

 

Normativa d’aplicació:

Lley 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures del Sector Públic

Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament per el que es regulen les obligacions de facturació

 

 

L'Ajuntament de Tremp disposa d'un Punt d'informació cadastral (PIC) on podeu accedir a la següent informació:

 • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
 • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat.
 • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, referent al propi sol·licitat.

El PIC es gestiona des del departament d'obres i urbanisme. Per consultes cal trucar a l'Ajuntament i demanar cita prèvia o bé dirigir-vos per correu electrònic a : obresiserveis@ajuntamentdetremp.cat

Un cop esteu a l'ajuntament, per poder tramitar la vostra consulta cal identificar-se amb el document d'identitat i en cas de ser un representant, cal que aporteu l'autorització.

ipic.jpg  Web de l'oficina virtual del cadastre

registreplanejament.jpg

El Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. Aquest registre garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.   

Accedeix al registre en aquest enllaç o bé a través de la imatge superior.

La Informació Pública i Acords Municipals en els procediments de planejament i gestió urbanístic es publiquen al tauler d'edictes i després un cop ja es definitiu, es pot consultar al registre de planejament.

Tauler d'edictes municipal

 • La Unitat Mòbil de l'oficina de la Policia Nacional de Lleida es desplaça a Tremp per fer renovacions i carnets d'identitat.
 • L'Ajuntament de Tremp posa a la disposició d'aquesta Unitat Mòbil un equipament des d'on es fan els tràmits.
 • Els horaris i dies que la Unitat Mòbil es desplaça al nostre municipi no estan programats i es gestionen en funció de la seva disponibilitat. Per tant, des de l'Ajuntament, no podem programar quan seran les renovacions.

Què cal portar:

Si és la primera vegada: 1 foto, partida de naixement literal, volant d'empadronament i els menors d'edat han de venir acompanyats del pare, mare o tutor legal, amb el seu DNI.

Renovació: 1 foto i el DNI vell

Canvi de filiació: 1 fot, DNI vell i partida de naixement literal on constin els canvis.

Canvi d'adreça: 1 foto, DNI vell i volant d'empadronament de data màxima 90 dies.

Pèrdua o robatori: 2 fotos

El preu del servei és de 10,60€ i les famílies nombroses poden gaudir d'una bonificació.

Cal inscriure's trucant al telèfon 973650005. En cas d'estar inscrit i no poder venir cal avisar.

PLE (9).png

   

També podeu demanar cita prèvia a les oficines de Lleida a través d'Internet al següent enllaç: CITA PRÈVIA

Document Actions