al contingut a la navegació Informació de contacte

Tràmits

En aquesta secció es descriuen els principals tràmits que es poden fer amb l'Ajuntament de Tremp com a ciutadà , empresa o associaciació.

.............

Accedir a la carpeta ciutadana

............

Què és "La meva carpeta"?

La meva carpeta ciutadana és un espai de la Seu Electrònica on podeu consultar les vostres dades personals o els documents generats sobre la vostra relació amb l'Ajuntament de Tremp.

És un canal de comunicació segur per tal de conèixer l’estat dels tràmits que has realitzat.

Què podeu consultar?

 • Les vostres dades de contacte per a l'Ajuntament.
 • Comunicacions amb l'Ajuntament: instàncies o documents que heu enviat o rebut.
 • L'estat dels vostres tràmits.
 • Porta-signatures per signar documents amb l'Ajuntament

Com accedir a aquesta informació?

Per accedir a aquest nou servei cal que disposeu d'identificació digital o bé idcatmòbil o Cl@vepin. D'aquesta manera garantirem un accés amb la màxima seguretat i confidencialitat.

canal empresa tremp1.png                logo-fue.png

El portal web Canal Empresa ha estat concebut per ajudar els empresaris, els professionals i els intermediaris en els seus tràmits i gestions administratives, independentment de l'administració que en sigui responsable (ajuntaments, Generalitat o Estat).

Aquest portal telemàtic interactiu s'emmarca en el Pla d'Implementació de la Finestreta Única Empresarial, que impulsa la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de reduir les càrregues administratives a les empreses i facilitar-ne l'activitat econòmica.

Un dels serveis més destacats de Canal Empresa és la Cerca guiada de tràmits, una eina gratuïta en línia que us informa dels tràmits que heu de realitzar segons la vostra activitat.

Els tràmits més sol·licitats són:

Altres tràmits es poden fer a través del portal de tràmits de l'Ajuntament

Per consultar el Tauler d'edictes en format electrònic fer clic a la imatge:

e-tauler.jpg

Alguns edictes tenen annexos que es publiquen a continuació:

EXP. X2021000699. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER REGULACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO URBANITZABLE. APROVACIÓ INICIAL

Des de l'Ajuntament de Tremp s'està impulsant l'ús de la factura electrònica amb el suport del Consorci Administració Electrònica de Catalunya i la Diputació de Lleida

Codificacions per a l'Ajuntament de Tremp i EMD Vilamitjana:

DIR3 INE10 CIF ENTITAT
L01252347 2523470005 P2529500G Ajuntament de Tremp
L04250051 7004910007 P7529501D EMD Vilamitjana

També podeu enviar les factures a través dels canals telemàtics següents:

 

Servei a les empreses: enllaç Consorci AOC

Informació d'interès per proveïdors de l'Ajuntament de Tremp: facturació electrònica

El canvi legislatiu que suposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic obliga a tots els proveïdors de les administracions públiques que hagin de facturar, que ho facin en format electrònic exclusivament. 

Totes les factures, ja siguin electròniques o en paper, han de garantir la llegibilitat, l’autenticitat de l’origen de la factura (és a dir, garantir la identitat de qui emet la factura) i la integritat del contingut de la factura (és a dir, garantir que el contingut no ha sigut modificat).

Les factures d'import superior a 3.000 € (Base + IVA) s'han de presentar obligatòriament en format electrònic XML per alguna de les plataformes habilitades, que són les descrites més amunt com a canals telemàtics. La presentació en aquest format ja garanteix el compliment dels principis indicats.

Les factures d'import igual o inferior a 3.000 €  (Base + IVA) es poden continuar presentant en format paper i remissió per correu ordinari, o en format digital no estructurat (tipus pdf, o similar) i remissió per correu electrònic. En cas que opteu per aquest darrer format (PDF o similar), ÉS NECESSARI que el document ESTIGUI SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per l’emissor de la factura i així garantir els principis esmentats.

Aquestes factures es poden presentar igualment en el format XML, com les de més de 3.000 € (Base + IVA). Aquest és el límit màxim actual establert per llei, però es preveu que es vagi reduint. Les Administracions públiques tramitem amb més agilitat aquesta modalitat de factura, ja que requereix menys comprovacions, i l'efecte és que es redueix el termini de pagament. Per això, us animem a que aquest sigui el format de facturació preferent a l’Ajuntament de Tremp.

 

Portals d’informació sobre la signatura electrònica:

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

https://suport-idcat.aoc.cat/hc/ca/articles/4417328135313-Com-signar-un-pdf-amb-l-idCAT

http://firmaelectronica.gob.es/  

 

Normativa d’aplicació:

Lley 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures del Sector Públic

Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament per el que es regulen les obligacions de facturació

 

 

Des de l'Ajuntament es gestionen les liquidacions d'ingressos directes (llicències d'obres, obertures de locals, liquidacions d'increments del valor dels terrenys urbans, guals, etc.), la resta de taxes es gestionen a través d'altres organismes:

Taxes gestionades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà

 • 1 de juny a 30 d'agost:

       Taxa de recollida d'escombraries 

Organisme Autònom de Recaptació de Tributs (OARGT):

Consulta el calendari 2024 a la web de l'Organisme Autònom de la Diputació de Lleida

Les dates aproximades són les següents:

 • 27 de febrer al  30 d'abril: 

       Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

 • 2 de maig a 5 de juliol : 

  Impost sobre Béns Immobles Urbans - No domiciliat

  Taxa per entrada de vehicles i/o guals

  Taxa per manteniment de cementiri municipal

 • 3 de juny, 1 d'agost i 31 d'octubre: Impost sobre Béns Immobles Urbans Fraccionats
 • 25 de setembre al 25 de novembre : Impost de béns de naturalesa rústica
La Sindicatura de Comptes, dins el Programa anual d’activitats de 2022, va realitzar l’informe de fiscalització a l’Ajuntament de Tremp per al compte general de l'exercici 2020. El resultat és un informe que es pot consultar.

L'adreça de l'enllaç és: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2023_26_ca.pdf

En els següents apartats podeu consultar altres trameses d'informació:

L'Ajuntament de Tremp disposa d'un Punt d'informació cadastral (PIC) on podeu accedir a la següent informació:

 • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
 • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat.
 • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, referent al propi sol·licitat.

El PIC es gestiona des del departament d'obres i urbanisme. Per consultes cal trucar a l'Ajuntament i demanar cita prèvia o bé dirigir-vos per correu electrònic a : obresiserveis@ajuntamentdetremp.cat

Un cop esteu a l'ajuntament, per poder tramitar la vostra consulta cal identificar-se amb el document d'identitat i en cas de ser un representant, cal que aporteu l'autorització.

ipic.jpg  Web de l'oficina virtual del cadastre

registreplanejament.jpg

El Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. Aquest registre garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.   

Accedeix al registre en aquest enllaç o bé a través de la imatge superior.

La Informació Pública i Acords Municipals en els procediments de planejament i gestió urbanístic es publiquen al tauler d'edictes i després un cop ja es definitiu, es pot consultar al registre de planejament.

Tauler d'edictes municipal

Anualment es convoquen ajuts a les entitats que formen part del registre d'entitats de l'Ajuntament per dinamitzar el municipi des de diversos àmbits: social, cultura, esports, etc.

Per tramitar aquests ajuts cal accedir a al catàleg de tràmits

Les convocatòries d'ajuts es poden consultar al següent enllaç

Qualsevol entitat sense ànim de lucre registrada al municipi de Tremp pot presentar les sol·licituds de subvenció.

L'Ajuntament obre convocatòria de 6 línies d'ajuts adreçades a:

 • Subvencions per activitats culturals.
 • Subvencions per a centres educatius i AMPAS.
 • Subvencions per a Festes Majors dels pobles agregats.
 • Subvencions per a activitats esportives.
 • Subvencions per a entitats sense afany de lucre de caràcter social i ONG's registrades al municipi.
 • Subvencions per a activitats juvenils.

Si vols inscriure't a la Borsa de Treball complimenta els formularis que pots trobar al catàleg de serveis.

 • Empreses que busquen treballadors/es.
 • Treballadors/es que busquen feina.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT:

Anuni: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, designació de
membres del tribunal i dates de les proves en el procés de selecció per a constitució d’una borsa d’operaris de la brigada municipal.

Anunci:En compliment de la normativa sobre Transparència i Bon Govern es fan públics els exàmens i les solucions dels exercicis teòric i pràctic del procés de selecció per a la provisió per concurs-oposició amb caràcter definitiu d’una plaça d’arquitecte/a del personalfuncionari (AE-A1-01-F).

Anunci: dels resultats de la prova de català i de les proves de teoria i pràctica i de la valoració de mèrits del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’arquitecte/a de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció per a la provisió interina del lloc de treball de Secretaria.

Anunci: De la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’Arquitecte/a.

Anunci: De convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'Operaris de Brigada. Inici Termini 16.05.2024

Anuni: De correcció d’errada a les bases reguladores del procés de selecció mitjançant
concurs oposició lliure per cobrir amb caràcter interí una plaça d’educador/a destinat/da a l’escola bressol.

Anunci:De les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció d'un/a Educador/a de l'Escola Bressol Municipal. Inici Termini 16.05.2024

Anunci: De les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció d'un/a Director/a de l'Escola Bressol Muncipal. Inici Termini: 16.05.2024

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, designació de
membres del tribunal i dates de les proves en el procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’Arquitecte/a.

Anunci: De correcció d’errada material a les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per cobrir amb caràcter definitiu una plaça d’arquitecte/a.

Anunci: De les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per proveir la plaça de secretaria per interinatge.

Anunci: De les bases reguladores i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir una plaça, amb caràcter funcionarial, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació el lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: Dels resultats de la prova d’ofimàtica, de la prova pràctica, de la valoració de mèrits i de
la puntuació total del procés selectiu per la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: Dels resultats de les proves, de la valoració de mèrits i de la puntuació total del procés
selectiu per la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: de la relació definitiva d'admesos i exclosos, designació dels membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports.

Anunci: dels resultats de la prova de català i de la prova de teoria del procés selectiu per la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa

Anunci: de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, designació de membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa.

Anunci: de la relació provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la provisió d'una plaça auxiliar administrativa.

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports.

Anunci: de convocatòria de les bases reguladores per a la provisió mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de la plaça Auxiliar Administratiu/va d'Administració General de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: De convocatòria i de les bases reguladores per a la provisió mitjantçant el sistema de concurs-oposició lliure de la plaça de Tècnic Especialita d'Esports de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: Anunci de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern.

 Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i d’un/a monitor/a esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i un monitor esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern a l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT, anteriors convocatòries:

       Consulta el portal de transparència: FES CLIC A L'ENLLAÇ

  • La Unitat Mòbil de l'oficina de la Policia Nacional de Lleida es desplaça a Tremp per fer renovacions i carnets d'identitat.
  • L'Ajuntament de Tremp posa a la disposició d'aquesta Unitat Mòbil un equipament des d'on es fan els tràmits.
  • Els horaris i dies que la Unitat Mòbil es desplaça al nostre municipi no estan programats i es gestionen en funció de la seva disponibilitat. Per tant, des de l'Ajuntament, no podem programar quan seran les renovacions.

  Què cal portar:

  Si és la primera vegada: 1 foto, partida de naixement literal, volant d'empadronament i els menors d'edat han de venir acompanyats del pare, mare o tutor legal, amb el seu DNI.

  Renovació: 1 foto i el DNI vell

  Canvi de filiació: 1 fot, DNI vell i partida de naixement literal on constin els canvis.

  Canvi d'adreça: 1 foto, DNI vell i volant d'empadronament de data màxima 90 dies.

  Pèrdua o robatori: 2 fotos

  El preu del servei és de 10,60€ i les famílies nombroses poden gaudir d'una bonificació.

  Cal inscriure's trucant al telèfon 973650005. En cas d'estar inscrit i no poder venir cal avisar.

  PLE (9).png

     

  També podeu demanar cita prèvia a les oficines de Lleida a través d'Internet al següent enllaç: CITA PRÈVIA