al contingut a la navegació Informació de contacte

Facturació electrònica

Des de l'Ajuntament de Tremp s'està impulsant l'ús de la factura electrònica amb el suport del Consorci Administració Electrònica de Catalunya i la Diputació de Lleida

Codificacions per a l'Ajuntament de Tremp i EMD Vilamitjana:

DIR3 INE10 CIF ENTITAT
L01252347 2523470005 P2529500G Ajuntament de Tremp
L04250051 7004910007 P7529501D EMD Vilamitjana

També podeu enviar les factures a través dels canals telemàtics següents:

 

Servei a les empreses: enllaç Consorci AOC

Informació d'interès per proveïdors de l'Ajuntament de Tremp: facturació electrònica

El canvi legislatiu que suposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic obliga a tots els proveïdors de les administracions públiques que hagin de facturar, que ho facin en format electrònic exclusivament. 

Totes les factures, ja siguin electròniques o en paper, han de garantir la llegibilitat, l’autenticitat de l’origen de la factura (és a dir, garantir la identitat de qui emet la factura) i la integritat del contingut de la factura (és a dir, garantir que el contingut no ha sigut modificat).

Les factures d'import superior a 3.000 € (Base + IVA) s'han de presentar obligatòriament en format electrònic XML per alguna de les plataformes habilitades, que són les descrites més amunt com a canals telemàtics. La presentació en aquest format ja garanteix el compliment dels principis indicats.

Les factures d'import igual o inferior a 3.000 €  (Base + IVA) es poden continuar presentant en format paper i remissió per correu ordinari, o en format digital no estructurat (tipus pdf, o similar) i remissió per correu electrònic. En cas que opteu per aquest darrer format (PDF o similar), ÉS NECESSARI que el document ESTIGUI SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per l’emissor de la factura i així garantir els principis esmentats.

Aquestes factures es poden presentar igualment en el format XML, com les de més de 3.000 € (Base + IVA). Aquest és el límit màxim actual establert per llei, però es preveu que es vagi reduint. Les Administracions públiques tramitem amb més agilitat aquesta modalitat de factura, ja que requereix menys comprovacions, i l'efecte és que es redueix el termini de pagament. Per això, us animem a que aquest sigui el format de facturació preferent a l’Ajuntament de Tremp.

 

Portals d’informació sobre la signatura electrònica:

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

https://suport-idcat.aoc.cat/hc/ca/articles/4417328135313-Com-signar-un-pdf-amb-l-idCAT

http://firmaelectronica.gob.es/  

 

Normativa d’aplicació:

Lley 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures del Sector Públic

Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament per el que es regulen les obligacions de facturació