al contingut a la navegació Informació de contacte

Planejament urbanístic

registreplanejament.jpg

El Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. Aquest registre garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.   

Accedeix al registre en aquest enllaç o bé a través de la imatge superior.

La Informació Pública i Acords Municipals en els procediments de planejament i gestió urbanístic es publiquen al tauler d'edictes i després un cop ja es definitiu, es pot consultar al registre de planejament.

Tauler d'edictes municipal