al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta d'ocupació pública

Si vols inscriure't a la Borsa de Treball complimenta els formularis que pots trobar al catàleg de serveis.

  • Empreses que busquen treballadors/es.
  • Treballadors/es que busquen feina.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT:

Anunci: de la relació definitiva de persones aspirants admeses i exclosos, designació de
membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per cobrir amb caràcter
interí un lloc de treball de director/a de l’escola bressol municipal.

Anunci: de la relació definitiva de persones aspirants admeses i exclosos, designació de
membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per cobrir amb caràcter
interí un lloc de treball d’educador/a de l’escola bressol municipal.

Anunci:del resultat de la prova de català del procés selectiu per la provisió interina del lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: dels resultats del procès de selecció de la borsa d'operaris de la brigada municipal. 

Anunci: de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció per a constitució d’una borsa d’operaris de la brigada municipal.

Anunci: de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció per cobrir amb caràcter interí un lloc de treball de director/a de l’escola bressol municipal.

Anunci:de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció per cobrir amb caràcter interí un lloc de treball de d’educador/a de l’escola bressol municipal.

Anunci:de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, designació de membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: de bases i convocatòria urgent del procés de selecció per a la creació d'una borsa de  taquillers/es destinats/des a la Piscina Municipal2024.

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, designació de
membres del tribunal i dates de les proves en el procés de selecció per a constitució d’una borsa d’operaris de la brigada municipal.

Anunci:En compliment de la normativa sobre Transparència i Bon Govern es fan públics els exàmens i les solucions dels exercicis teòric i pràctic del procés de selecció per a la provisió per concurs-oposició amb caràcter definitiu d’una plaça d’arquitecte/a del personalfuncionari (AE-A1-01-F).

Anunci: dels resultats de la prova de català i de les proves de teoria i pràctica i de la valoració de mèrits del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’arquitecte/a de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció per a la provisió interina del lloc de treball de Secretaria.

Anunci: De la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’Arquitecte/a.

Anunci: De convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'Operaris de Brigada. Inici Termini 16.05.2024

Anuni: De correcció d’errada a les bases reguladores del procés de selecció mitjançant
concurs oposició lliure per cobrir amb caràcter interí una plaça d’educador/a destinat/da a l’escola bressol.

Anunci:De les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció d'un/a Educador/a de l'Escola Bressol Municipal. Inici Termini 16.05.2024

Anunci: De les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció d'un/a Director/a de l'Escola Bressol Muncipal. Inici Termini: 16.05.2024

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, designació de
membres del tribunal i dates de les proves en el procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’Arquitecte/a.

Anunci: De correcció d’errada material a les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per cobrir amb caràcter definitiu una plaça d’arquitecte/a.

Anunci: De les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per proveir la plaça de secretaria per interinatge.

Anunci: De les bases reguladores i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir una plaça, amb caràcter funcionarial, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació el lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: Dels resultats de la prova d’ofimàtica, de la prova pràctica, de la valoració de mèrits i de
la puntuació total del procés selectiu per la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: Dels resultats de les proves, de la valoració de mèrits i de la puntuació total del procés
selectiu per la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: de la relació definitiva d'admesos i exclosos, designació dels membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports.

Anunci: dels resultats de la prova de català i de la prova de teoria del procés selectiu per la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa

Anunci: de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, designació de membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa.

Anunci: de la relació provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la provisió d'una plaça auxiliar administrativa.

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports.

Anunci: de convocatòria de les bases reguladores per a la provisió mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de la plaça Auxiliar Administratiu/va d'Administració General de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: De convocatòria i de les bases reguladores per a la provisió mitjantçant el sistema de concurs-oposició lliure de la plaça de Tècnic Especialita d'Esports de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: Anunci de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern.

 Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i d’un/a monitor/a esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i un monitor esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern a l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT, anteriors convocatòries:

       Consulta el portal de transparència: FES CLIC A L'ENLLAÇ