al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta d'ocupació pública

Si vols inscriure't a la Borsa de Treball complimenta els formularis que pots trobar al catàleg de serveis.

  • Empreses que busquen treballadors/es.
  • Treballadors/es que busquen feina.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT:

Anunci: dels resultats de la selecció del procés selectiu mitjançant concurs per la provisió de
dues places d’Auxiliars Administratius i una de subaltern de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés selecció d’un/a vetllador/a destinat a atendre necessitats educatives especials.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data del procés de selecció per la provisió de dues places d’Auxiliar Administratiu i una de Subaltern d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió de
dues places de Tècnics Auxiliars i tres places d’Auxiliars Administratius de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: Del resultat de la prova de català del procés selectiu per la provisió de dues places de
Tècnics Auxiliars i tres places d’Auxiliars Administratius de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de la selecció del procés selectiu per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça de Tècnic Superior, una plaça de Tècnic Mig, una plaça de Tècnic Auxiliar i una plaça d’Auxiliar Tècnic de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i dates de la selecció del procés selectiu per la provisió de de dues places de Tècnics Auxiliars i tres places d’Auxiliars Administratius de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu cinc places de docents, una plaça de psicopedagog i docent i una plaça d’auxiliar administratiu destinats/des a l’Escola Municipal de Música, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Tremp, en torn lliure.

Anunci: Dels resultats de l’exercici psicotècnic i valoració de mèrits del procés de selecció per la
provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de la selecció del procés de selecció per la provisió de quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació del membres del
Tribunal qualificador i data de la selecció del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix de sis places de professors/es de música i una plaça d’auxiliar administratiu/va destinats/des a l’Escola Municipal de Música de Tremp.

Anunci: dels criteris d'avaluació de la prova psicotècnica en el procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local de Tremp.

Anunci: Dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu tres places funcionarials de Tècnic Mig d’Administració Especial, destinació a l’Àrea de Recursos Naturals, Municipi, Seguretat Ciutadana i Via Pública, a l’Àrea de Cultura, Festes, Joventut, Comunicació i Educació i a la Biblioteca Pública, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci: De la modificació de la data del procés de selecció per la provisió de tres places del grup
A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per  l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de selecció del procés de selecció per la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:  dels exercicis i les seves solucions de les proves del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir amb caràcter definitiu tres places funcionarials de Tècnic Mig d’Administració General, Tècnic Auxiliar d’Obres i Urbanisme i Administratiu de Serveis Econòmics, referències AG-A2-02-F,  AE-C1-03-F i AG-C1-05-F respectivament.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir amb caràcter definitiu tres places funcionarials de Tècnic Mig d’Administració General, Tècnic Auxiliar d’Obres i Urbanisme i Administratiu de Serveis Econòmics, referències AG-A2-02-F,  AE-C1-03-F i AG-C1-05-F respectivament, de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, enquadrades en el grups de classificació A,subgrup A2 i C, subgrup C1, de l’article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), per promoció interna.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu dues places funcionarials de Tècnic Superior, destinació a l’Àrea de Serveis Econòmics i a l’Àrea d’Obres, Serveis i Urbanisme, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data del procés de selecció per la provisió de tres places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de les proves del procés de selecció procés de selecció mitjançant concurs-oposició per promoció interna per a cobrir tres places de la Plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
Tribunal i data de la selecció del procés de selecció per la provisió de dues places del grup A1 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: Anunci de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern.

 Anunci: De nomenament d’un funcionari de carrera a l’Ajuntament de Tremp per ocupar
lloc de treball AG-A2-01-F .

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça de Tècnic Superior, una plaça de Tècnic Mig, una plaça de Tècnic Auxiliar i una plaça d’Auxiliar Tècnic de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i d’un/a monitor/a esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’ajudants i dues d’operaris de la Brigada de Neteja Viària de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de sis places de professors/es de música i una plaça d’auxiliar administratiu/va destinats/des a l’Escola Municipal de Música de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de dues places d’oficials 1a de la construcció de la Brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb
caràcter definitiu una plaça de Tècnic Mig de Recursos Humans, Promoció Local i Habitatge,AG-A2-01-F, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció procés
de selecció mitjançant concurs-oposició per promoció interna per a cobrir tres places de la Plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió de dues places d’Auxiliar Administratiu i una de Subaltern d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió de dues places de Tècnics Auxiliars i tres places d’Auxiliars Administratius d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del Tribunal i data de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió d’una plaça una plaça funcionarial de Tècnic Mig de Recursos Humans, Promoció Local i Habitatge de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci:De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió de quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per la provisió de tres places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup A1 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió d’una plaça una plaça funcionarial de Tècnic Mig de Recursos Humans, Promoció Local i Habitatge de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça de Tècnic Superior, una plaça de Tècnic Mig, una plaça de Tècnic Auxiliar i una plaça d’Auxiliar Tècnic de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i un monitor esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern a l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’ajudants i dues d’operaris de la Brigada de Neteja Viària de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça vacant d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Tremp corresponent a l'oferta púlica d'ocupació d'estabilització.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup C2 i una del grup AP d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix sis places de professors/es de música i una plaça d’auxiliar administratiu/va destinats/des a l’Escola Municipal de Música de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix dues places d’oficials de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup C1 i tres places del grup C2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu tres places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup A1 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu una plaça del grup A2 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT, anteriors convocatòries:

       Consulta el portal de transparència: FES CLIC A L'ENLLAÇ

    Document Actions