al contingut a la navegació Informació de contacte

Calendari Fiscal

Des de l'Ajuntament es gestionen les liquidacions d'ingressos directes (llicències d'obres, obertures de locals, liquidacions d'increments del valor dels terrenys urbans, guals, etc.), la resta de taxes es gestionen a través d'altres organismes:

Taxes gestionades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà

  • 1 de juny a 30 d'agost:

       Taxa de recollida d'escombraries 

Organisme Autònom de Recaptació de Tributs (OARGT):

L’Organisme Autònom de Recaptació i Gestió de Tributs Locals (OARGTL) de la Diputació de Lleida va allargar un mes el cobrament previst d’impostos i taxes per fer més fàcil a les famílies i les empreses la seva resposta davant la situació d’emergència. També va oferir ampliar les bestretes als Ajuntaments que tinguessin tensions i necessitat de tresoreria com a conseqüència de la Covid-19.

BAN OARGTL - imatge.jpg

Normalment, sense la excepcionalitat del Covid, les dates són les següents:

  • Març i abril: 

      Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

  • 3 de maig a 5 de juliol: 

    Impost sobre Béns Immobles Urbans - No domiciliat

    Taxa per entrada de vehicles i/o guals

    Taxa per manteniment de cementiri municipal

  • 2 juny, 1 d'agost i 31 octubre: 

       Impost sobre Béns Immobles Urbans Fraccionats

Document Actions